Aplikacja

Oferty od dostawców

Lorem ipsum

Uzupełnij ponizszy formularz
Nazwa firmy*
NIP
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej*
Numer telefonu osoby kontaktowej
Oferta dostawcy
Cena za produkt lub usługę
Nie wybrano załącznika

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno). Państwa dane osobowe będą przetwarzania w celu oceny Państwa firmy i ewentualnego umieszczenia na liście kwalifikowanych dostawców. Podanie danych jest niezbędne, abyśmy mogli dokonać oceny Państwa firmy i nawiązać ewentualną współpracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes spółki Auchan Polska sp. z o.o., polegający na weryfikacji potencjalnych kontrahentów i prowadzenia bazy dostawców. Dostęp do Państwa danych mogą mieć w odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o., podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz podmioty wykonujące usługi administracyjne na rzecz Auchan Polska sp. z o.o. Państwa dane zostaną usunięte po 2 latach od ich podania. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. / The administrator of your personal data is Auchan Polska sp.z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno). Your personal data will be processed for the purpose of evaluating your company and possible inclusion on the list of qualified suppliers. Providing the data is necessary so that we can evaluate your company and establish possible cooperation. The legal basis for data processing is the legitimate interest of Auchan Polska sp.z o.o., consisting in the verification of potential contractors and maintaining a database of suppliers. Your data may be accessed to the appropriate extent by authorized employees of Auchan Polska sp.z o.o., entities operating IT systems in which your personal data are processed and entities providing administrative services to Auchan Polska sp.z o.o. Your data will be deleted 2 years after its submission. Your data will not be used for profiling or making automated decisions. You have the right to: request access to personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing and to transfer data; file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office regarding the processing of your personal data. In order to obtain additional information or to submit requests regarding the processing of personal data, you can contact the data protection officer via the e-mail address daneosobowe@auchan.pl or by sending a letter to the company’s registered office with the note “Data Protection Officer”