Aplikacja

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zrealizowania zamówienia złożonego w sklepie Auchan dostępnym na Allegro, Ceneo oraz w Empiku jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno).

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • • realizacji zamówienia złożonego w sklepie Auchan dostępnym na Allegro, Ceneo oraz w Empiku;
  • • ewentualnego wystawienia faktury i wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych przez Auchan Polska sp. z o.o.;
  • • rozpatrzenia reklamacji itp.

Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia są nam przekazywane przez platformę, na której dokonują Państwo zakupów. Dane, które są nam przekazywane to: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail (w przypadku Allegro w postaci zaszyfrowanej), numer telefonu, a także NIP, firma oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli w związku z zamówieniem została wystawiona faktura dotycząca podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą). W przypadku zakupów na Allegro przekazywany jest nam również login użytkownika.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

  • • umowa, do zawarcia której dochodzi w przypadku dokonania zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • • przepisy prawa określające zakres danych, które musi zawierać faktura oraz regulujące obowiązki rachunkowo – podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

  • • upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o.;
  • • podmioty współpracujące z Auchan Polska sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Auchan Polska sp. z o.o. (np. zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentów);
  • • firmy dostarczające klientom towary.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe zostaną usunięte w ciągu sześciu miesięcy od dnia realizacji zamówienia. Dane osobowe, które widnieją na fakturze są przechowywane przez sześć lat od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej zakupów, Państwa dane będą przetwarzane przez dwa lata od dnia rozpatrzenia reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji dostępne są tutaj.

CZY DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?
PPaństwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.?
Przysługuje Państwu prawo do:

  • • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB WNIEŚĆ ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu
e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.