Aplikacja

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wystawienia faktury jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno).

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • • wystawienia faktury dotyczącej towarów kupionych w sklepie stacjonarnym Auchan lub w jednym ze sklepów internetowych Auchan;
  • • prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez Auchan Polska sp.
    z o.o.

Podanie danych jest niezbędne do wystawienia faktury (imię, nazwisko, firma, NIP, adres – w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą; imię, nazwisko, adres – w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej).

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązki prawne ciążące na Auchan Polska sp. z o.o., określające zakres danych, które musi zawierać faktura oraz regulujące kwestie rachunkowo – podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

  • • upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o.;
  • • podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Auchan Polska sp. z o.o. (np. zajmujące się archiwizacją i niszczeniem faktur).

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?
Faktury zostaną usunięte po upływie 6 lat od końca roku, w którym zostały wystawione (jest to termin wynikający z przepisów prawa).

CZY DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?
Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.?
Przysługuje Państwu prawo do:

  • • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB WNIEŚĆ ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.