Aplikacja

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu korzystania z konta w sklepie internetowym na stronie zakupy.auchan.pl jest spółka Auchan Polska sp. z o.o.
(ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno).

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • • założenia i korzystania z konta na stronie zakupy.auchan.pl (poszczególne funkcjonalności konta opisane są w jego regulaminie);
 • • realizacji zamówień dokonanych na stronie zakupy.auchan.pl i ewentualnego wystawienia faktury (w przypadku dokonania takiego zamówienia);
 • • sporadycznego przeprowadzania ankiet dotyczących naszych usług;
 • • wykonania czynności administracyjnych i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w związku z usunięciem konta.

Podanie danych (imienia, nazwiska oraz adresu e-mail) jest niezbędne do założenia i korzystania
z konta na zakupy.auchan.pl.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

 • • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Auchan Polska sp. z o.o. usługi drogą elektroniczną w postaci konta na stronie zakupy.auchan.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • • prawnie uzasadniony interes Auchan Polska sp. z o.o., polegający na badaniu satysfakcji naszych klientów oraz na wykonaniu czynności administracyjnych i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji w związku z usunięciem konta na stronie zakupy.auchan.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto w przypadku złożenia zamówienia na stronie zakupy.auchan.pl, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do zawarcia której dochodzi w przypadku złożenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku chęci otrzymania faktury dotyczącej zamówienia, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • • niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Auchan Polska sp. z o.o., określającego zakres danych, które musi zawierać faktura potwierdzająca sprzedaż towarów oraz do wykonania innych obowiązków rachunkowo – podatkowych związanych ze sprzedażą za pośrednictwem strony zakupy.auchan.pl (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

 • • upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o.;
 • • podmioty współpracujące z Auchan Polska sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne strony zakupy.auchan.pl oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Auchan Polska sp. z o.o. (np. zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentów);
 • • firmy dostarczające klientom towary zamówione na stronie zakupy.auchan.pl.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe służące do założenia konta na stronie zakupy.auchan.pl oraz wygenerowane w trakcie korzystania z niego (np. historia zamówień) zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od skasowania konta.

Faktury wystawione w związku z dokonaniem zakupów zostaną usunięte po upływie 6 lat od końca roku, w którym zostały wystawione (jest to termin wynikający z przepisów prawa).

Ponadto Państwa konto zostanie skasowane w przypadku nieużywania go przez 5 lat, co będzie wiązało się z usunięciem Państwa danych osobowych.

CZY DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?
Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM?
Państwa dane osobowe są przetwarzane także przez podmioty działające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Współpraca z ww. podmiotami regulowana jest poprzez tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. Standardowe klauzule umowne nakładają na te podmioty szereg obowiązków, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące zabezpieczeń stosowanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki mogą Państwo kierować do inspektora ochrony danych na podany poniżej adres e-mail.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 • • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB WNIEŚĆ ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.