Aplikacja

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej produktu jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno).

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • • rozpatrzenia reklamacji dotyczącej produktu kupionego w sklepie stacjonarnym lub w jednym ze sklepów internetowych Auchan;
 • • przyśpieszenia procesu reklamacyjnego;
 • • obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, związanymi z rozpatrzeniem reklamacji.

Podanie imienia, nazwiska oraz adresu pocztowego lub adresu e-mail jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Podanie nr. telefonu jest dobrowolne i służy przyśpieszeniu procesu reklamacyjnego.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

 • • umowa sprzedaży produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • • prawnie uzasadniony interes Auchan Polska sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

  • • przyśpieszeniu procesu reklamacyjnego;
  • • obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, związanymi z rozpatrzeniem reklamacji.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

 • • upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o.;
 • • podmioty wykonujące naprawy (w przypadku reklamacji dotyczących produktów RTV itp.);
 • • podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Auchan Polska sp. z o.o. (np. niszczenie dokumentów).

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przechowywane przez dwa lata od dnia rozpatrzenia reklamacji, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rozpatrzeniem reklamacji.
Termin ten może ulec przedłużeniu o czas trwania ewentualnego postępowania przed sądami lub innymi organami, a także w przypadku bezumownego przechowywania towaru.

CZY DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 • • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB WNIEŚĆ ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu
e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.