Aplikacja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ


„Elektroniczny Kupon rabatowy dla nowych klientów”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1.
Postanowienia Ogólne

1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Elektroniczny Kupon rabatowy
dla nowych klientów” dalej zwana „Kupon rabatowy”.
2. Organizatorem Promocji jest Auchan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie,
przy ulicy Puławskiej 46, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000032892; NIP: 5260309174; Regon: 010001888; kapitał zakładowy w
wysokości: 906 928 900 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie Polski, w Hipermarketach Auchan,
(dalej: ,,Sklepami’’), których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
4. Akcja promocyjna odbędzie się w dniach: 1 listopada – 31 stycznia 2020 r.,
zwanym dalej „Okresem akcji promocyjnej”.
5. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
6. Uczestnikiem Promocji (dalej: ,,Uczestnik’’) mogą być osoby spełniające łącznie
następujące warunki:
a. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1
Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej;
b. osoba, które nie posiada Cyfrowego Konta Auchan, ani nie udzieliła
uprzednio zgody dla Auchan na otrzymywanie Newslettera Auchan.

§ 2.
Zasady uczestnictwa w Promocji

W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnik, który otrzymał wiadomość z zaproszeniem
do udziału, musi korzystając z przesłanego w wiadomości linka wejść na stronę auchan.pl wyrazić
zgodę na otrzymywanie Newslettera Auchan oraz podać adres e-mail.

W ciągu 72h na podany adres email Uczestnik otrzyma od Auchan Polska kupon, uprawniający do
otrzymania 10% rabatu na artykuły spożywcze oraz chemiczne z wyłączeniem alkoholu, wyrobów
tytoniowych, mleka początkowego, kaucji, toreb zakupowych, może go wykorzystać na poniższych
zasadach:
● Kupon należy okazać podczas transakcji w formie elektronicznej, przy kasie
przed zakończeniem transakcji w okresie jego ważności podanej na
kuponie.
● Kupon rabatowym uprawnia do otrzymania rabatu wyłącznie na produkty
określone na kuponie.
● Kupon rabatowy jest jednorazowy.
● Maksymalna wartość rabatu nie może przekroczyć 50PLN.
● Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, zniżkami oraz
e-bonami (np. kuponami rabatowymi Sodexo),
● Kupon jest ważny 14 dni od dnia jego otrzymania,
● Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 3.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r.
2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin będzie dostępny w Sklepach Auchan oraz dostępny w linku w
wiadomości zawierającej kupon rabatowy oraz na stronie www.auchan.pl
4. Reklamacje związane z organizacją i sposobem przeprowadzenia Promocji (dalej
„Reklamacje”) należy zgłaszać bezpośrednio na piśmie w Sklepie, w którym
Uczestnik dokonał zakupu w ramach Promocji lub listem poleconym na adres tego
Sklepu.
5. Reklamacje, o których mowa w punkcie 5. powyżej, powinny być zgłaszane w ciągu
30 dni od dnia zakończenia Promocji.
6. Reklamacja, o której mowa w punkcie 5. powyżej zostanie rozpatrzona w ciągu 14
dni od dnia jej otrzymania.
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia reklamacji
i ewentualnych roszczeń jest spółka Auchan Polska Sp. z o.o. (ul. Puławska 46,
05-500 Piaseczno). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
spółki Auchan Polska sp. z o.o., polegającego na rozpatrzeniu reklamacji i
ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
złożenia reklamacji. Brak podania danych uniemożliwi złożenie reklamacji. Dostęp
do Państwa danych mogą mieć w odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy
spółki Auchan Polska sp. z o.o., podmioty obsługujące systemy informatyczne, w
których są przetwarzane Państwa dane, a także podmioty wykonujące usługi
administracyjne na rzecz spółki Auchan Polska sp. z o.o. Państwa dane zostaną
usunięte w ciągu trzydziestu dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe
mogą być przetwarzane dłużej, jeżeli będzie to niezbędne do rozpatrzenia
roszczeń. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej spraw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane nie będą wykorzystywane do
profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. W celu uzyskania
dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych
osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za
pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres
siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
8. Postanowienia punktów 5-7 powyżej nie uchybiają uprawnieniom Klientów
wynikającym z rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa w
przepisach Kodeksu cywilnego.

Auchan Polska Sp. z o.o. Piaseczno, dnia 01 listopada 2020 r.
Załącznik nr 1 – LISTA SKLEPÓW
1. Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno
2. Auchan Wola, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa
3. Auchan Modlińska, ul. Modlińska 5, 03-216 Warszawa
4. Auchan Białystok, ul. Produkcyjna 84, 16-680 Białystok
5. Auchan Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3, 80-176 Gdańsk
6. Auchan Bydgoszcz, ul. M. Rejewskiego 3, 85-791 Bydgoszcz
7. Auchan Bielsko, ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała
8. Auchan Częstochowa, ul. Krakowska 10, 42-264 Poczesna k/Częstochowy
9. Auchan Katowice ul. Reńców 30, 40-878 Katowice
10. Auchan Komorniki, Głogowska 432, 60- 004 Komorniki k/Poznania
11. Auchan Mikołów, ul. Gliwicka 3, 43-190 Mikołów
12. Auchan Płock, ul. Wyszogrodzka 142, 09-400 Płock – Podolszyce Południowe
13. Auchan Sosnowiec, ul Zuzanny 20, 41-207 Sosnowiec
14. Auchan Swadzim, ul. Św. Antoniego 2, 62-080 Swadzim
15. Auchan Żory, ul. Francuska 2, 44-240 Żory
16. Auchan Wrocław, ul. Francuska 6, 55- 040 Kobierzyce k. Wrocławia
17. Auchan Krasne, 36-007 Krasne k/ Rzeszowa
18. Auchan Legnica, al. Rzeczypospolitej 116, 59 220 Legnica
19. Auchan Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19, 58-306 Wałbrzych
20. Auchan Rumia, ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia
21. Auchan Szczecin, ul. Ustowo 45, 70-001 Szczecin
22. Auchan Białystok, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok
23. Auchan Kraków, ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków
24. Auchan Gliwice, ul. Rybnicka 207, 44-122 Gliwice
25. Auchan Łomianki, ul. Brukowa 25, Łomianki
26. Auchan Bronowice, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków
27. Auchan Lublin, ul. Al. Witosa 32 A, 20-315 Lublin
28. Auchan Opole, ul. Wrocławska 154, 45-835 Opole
29. Auchan Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
30. Auchan Marki, Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki
31. Auchan Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa
32. Auchan Kraków, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków
33. Auchan Gdynia, ul. Górskiego 2, 81-304 Gdynia
34. Auchan Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, 26-604 Radom
35. Auchan Tychy, al. Bielska 107, 43-100 Tychy 11
36. Auchan Toruń, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń
37. Auchan Łódź, ul. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź
38. Auchan Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 96, 49-914 Bytom
39. Auchan Zabrze, ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze
40. Auchan Zabrze, pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze
41. Auchan Jubilerska, ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa
42. Auchan Wrocław, ul. Krzywoustego 126, 51-421 Wrocław
43. Auchan Toruń, ul. Grudziądzka 162, 87-100 Toruń
44. Auchan Kraków, Aleja Bora Komorowskiego 37, 31-876 Kraków
45. Auchan Janki, ul. Mszczonowska 3 Janki, 05-090 Warszawa
46. Auchan Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1, 85-213 Bydgoszcz
47. Auchan Ursynów, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa
48. Auchan Łódź, ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź
49. Auchan Gdańsk, ul. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk
50. Auchan Łódź, ul. Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź
51. Auchan Okęcie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
52. Auchan Włocławek, ul. Cmentarna 10, 87-800 Włocławek
53. Auchan Lublin, ul. Witolda Chodźki 14, 20-093 Lublin
54. Auchan Szczecin, ul. Struga 36, 70-785 Szczecin
55. Auchan Kielce, ul. Radomska 20 C, 25-323 Kielce
56. Auchan Opole, ul. Sosnkowskiego 16, 45-267 Opole
57. Auchan Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32, 80-394 Gdańsk
58. Auchan Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz
59. Auchan Olsztyn, ul. l. Gen. Władysława Sikorskiego 2B, 11-041 Olsztyn
60. Auchan Poznań Bukowska, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań
61. Auchan Rybnik, ul. Jana Kotucza 100, 44-200 Rybnik
62. Auchan Łódź Brzezińska, ul. Brzezińska 27/29, 90-103 Łódź
63. Auchan Szczecin Galaxy, Al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin
64. Auchan Poznań Szwajcarska, ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań
65. Auchan Kobylnica, ul. Szczecińska 6, 76-251 Kobylnica
66. Auchan Katowice 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60, 40-028 Katowice
67. Auchan Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra
68. Auchan Radom Żółkiewskiego, ul. Żółkiewskiego 4, 26-639 Radom
69. Auchan Tarnów, ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów
70. Auchan Piotrków Trybunalski, Al. Gen Sikorskiego 13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski