Aplikacja

Regulamin programu lojalnościowego „Skarbonka”, organizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. od dnia 15.08.2023 r.

§ 1. Definicje.

  Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Aplikacja Mobilna Auchan – aplikacja mobilna Auchan, która umożliwia – poprzez Cyfrowe Konto Auchan – korzystanie z Programu drogą elektroniczną;
 2. Brelok – miniaturowy egzemplarz Karty Skarbonka, każdorazowo przypisany do odpowiedniej Karty Skarbonka, oznaczony właściwym kodem kreskowym (EAN);
 3. Cyfrowa Karta Skarbonka – unikalny numer Karty Skarbonka, przypisany do Uczestnika, nieposiadający odpowiednika w wersji plastikowej, posiadający wirtualnie wszystkie cechy Karty Skarbonka;
 4. Cyfrowa Kopia – wersja Karty Skarbonka w Aplikacji Mobilnej Auchan lub kopia jej kodu kreskowego (EAN) na dowolnym urządzeniu mobilnym;
 5. Cyfrowe Konto Auchan – cyfrowe konto klienta dostępne poprzez Aplikację Mobilną Auchan oraz stronę zakupy.auchan.pl, umożliwiające Uczestnikowi – za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Auchan oraz strony www.auchan.pl – między innymi wyświetlanie numeru Karty Skarbonka, aktualnego salda, historii transakcji oraz modyfikację danych osobowych;
 6. Karta płatnicza – karta Visa Auchan wydawana przez Credit Agricole Bank Polska S.A. za pośrednictwem Punktu Doradztwa Finansowego Oney Polska S.A. po zawarciu umowy o kartę kredytową, umożliwiająca Uczestnikowi przystąpienie do Programu;
 7. Karta Skarbonka lub Karta – karta plastikowa, wraz z dwoma Brelokami (dotyczy kart wydawanych od 26.04.2018 r.), wydana Uczestnikowi w związku z przystąpieniem do Programu, lub Cyfrowa Karta Skarbonka przypisana do Uczestnika, oznaczona unikalnym kodem kreskowym (EAN);
 8. Konto Skarbonka – indywidualny rachunek Uczestnika Programu, na którym gromadzone są Rabaty;
 9. Konto Skarbonka Dużej Rodziny – Konto Skarbonka należące do Uczestnika, który posiada ważną Kartę Dużej Rodziny wydaną w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, oraz aktywował ten typ Konta;
 10. Konto Skarbonka Senior – Konto Skarbonka należące do Uczestnika, który ukończył 60 lat oraz aktywował ten typ Konta;
 11. Organizator – organizator Programu, którym jest Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Puławskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892, NIP: 5260309174, REGON: 0100001888;
 12. Kod zabezpieczający – indywidualny, stworzony przez Uczestnika 4-cyfrowy kod umożliwiający wykorzystanie Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka w ramach danej transakcji zakupowej; Kod zabezpieczający nie jest wymagany podczas zbierania Rabatów i Punktów statusowych na Koncie Skarbonka;
 13. Powiązane Konta – Cyfrowe Konto Auchan zsynchronizowane z Kontem Skarbonka, umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie swoimi danymi oraz korzystanie z funkcjonalności Programu drogą elektroniczną;
 14. Produkty objęte Programem – wszystkie produkty z asortymentu Sklepów Auchan, za wyjątkiem Produktów wyłączonych z Programu;
 15. Produkty wyłączone z Programu:
  1. napoje alkoholowe, jak również bezalkoholowe piwa i wina,
  2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne (w tym tzw. e-papierosy), pojemniki zapasowe i rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  3. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  5. zakłady i kupony loterii lub gier,
  6. karty/doładowania telefoniczne typu pre-paid, karty przedpłacone/bony podarunkowe oferowane przez Sklep,
  7. torby zakupowe,
  8. prasa;
 16. Program – program lojalnościowy „Skarbonka”, którego Organizatorem jest Auchan Polska sp. z o.o., realizowany w Sklepach. Z Programu wyłączone są transakcje zawierane w sklepie internetowym zakupy.auchan.pl, jak również niektóre produkty (Produkty wyłączone z Programu). W ramach Programu mogą być również prowadzone promocje specjalne na podstawie oddzielnych regulaminów lub zasad danej akcji promocyjnej;
 17. Punkt Obsługi Klienta – miejsce znajdujące się w Sklepie, przeznaczone do obsługi klienta, oznaczone jako Punkt Obsługi Klienta, a w Sklepie, w którym nie ma oznaczonego Punktu Obsługi Klienta – przy kasie, jak również zdalny punkt obsługi klienta dostępny pod adresem: kontakt@auchan.pl lub telefonicznie pod numerem 0048 22 444 02 22;
 18. Punkt statusowy – punkt uzyskany przez Uczestnika przy zakupie Produktów objętych Programem przy użyciu Karty. Punkty statusowe gromadzone są na Koncie Skarbonka. W zależności od liczby zdobytych punktów Konto Uczestnika posiada odpowiednio Status Srebrny, Złoty albo Platynowy;
 19. Rabat – środki gromadzone na Koncie Skarbonka, podlegające wymianie na poczet pomniejszenia ceny przyszłych zakupów produktów w Sklepie zgodnie z zasadami Regulaminu;
 20. Regulamin – niniejszy regulamin Programu;
 21. Rejestracja Karty lub Rejestracja – proces rejestracji Karty Skarbonka polegający na wypełnieniu przez Uczestnika formularza papierowego znajdującego się w Punkcie Obsługi Klienta lub formularza elektronicznego na stronie www.auchan.pl bądź w Aplikacji Mobilnej Auchan i akceptacji przez Uczestnika Regulaminu Programu, umożliwiający korzystanie z wszystkich funkcjonalności Programu, a w szczególności wykorzystanie Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka;
 22. Sklep Auchan lub Sklep – znajdujący się na terytorium Polski sklep detaliczny prowadzony pod marką Auchan, który bierze udział w Programie. Wykaz Sklepów biorących udział w Programie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 23. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem, nie prowadząca działalności gospodarczej, uprawniona do korzystania z Karty Skarbonka, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności zasady przyznawania Rabatów, wykorzystywania zgromadzonych Rabatów oraz otwierania i prowadzenia Konta Skarbonka.
 2. Rabaty są przyznawane za zakup w Sklepie Produktów objętych Programem, z zastrzeżeniem § 3 ust. 13. Przyznawane Rabaty odpowiadają określonemu procentowi wartości Produktów objętych Programem, zakupionych przez Uczestnika – w zależności od posiadanego statusu Konta, zgodnie ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Niezależnie od tego, za zakup odpowiednio oznaczonych Produktów objętych Programem Uczestnicy mogą uzyskiwać dodatkowe Rabaty. Możliwe jest również otrzymanie Rabatów na zasadach określonych w odrębnych promocjach specjalnych.
 3. Produkty wyłączone z Programu nie wliczają się do transakcji, w ramach których Uczestnik uzyskuje Rabaty czy Punkty statusowe.
 4. Regulamin określa też uprawnienia związane z uzyskaniem przez Użytkownika statusu Konta Srebrnego, Złotego, Platynowego, Konta Skarbonka Senior czy Konta Skarbonka Dużej Rodziny oraz zasady przyznawania Punktów statusowych.

§ 3. Otwarcie i używanie Konta Skarbonka

 1. Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem (w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego), nie prowadząca działalności gospodarczej. W przypadku gdy Uczestnik Programu podał przy zakupie swój numer NIP i na tej podstawie otrzymał paragon z numerem NIP, transakcja zostanie wyłączona z Programu.
 2. Uczestnikami mogą być osoby wskazane w ust. 1 powyżej, które otrzymały Kartę Skarbonka (i) podczas dokonywania zakupów w Sklepie lub (ii) w Punkcie Obsługi Klienta, albo które (iii) podpisały umowę, o której mowa w ust. 10 poniżej, na podstawie której wydana została im Karta płatnicza, lub które stworzyły Cyfrową Kartę Skarbonka w Aplikacji Mobilnej Auchan.
 3. Uczestnik po otrzymaniu Karty Skarbonka może natychmiast rozpocząć gromadzenie Rabatów, poprzez dokonywanie w Sklepach zakupów Produktów objętych Programem i po zeskanowaniu Karty, z zastrzeżeniem że wykorzystanie tych Rabatów w ramach Programu będzie możliwe dopiero po Rejestracji Karty. Wysokość uzyskanych na Koncie Rabatów zależy od statusu Uczestnika – szczegóły określone są w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Z chwilą zeskanowania wydanej Karty podczas pierwszej transakcji w Sklepie, zostaje otwarte anonimowe Konto Skarbonka. Rejestracja Karty musi nastąpić w ciągu 30 dni od pierwszego zeskanowania Karty w Sklepie – po tym czasie Karta zostanie zablokowana i usunięta z systemu Organizatora, a zgromadzone dzięki niej Rabaty i Punkty statusowe anulowane.
 4. Rejestracja Karty przez Uczestnika odbywa się w języku polskim poprzez:
  1. Aplikację Mobilną Auchan i wymaga: zainstalowania Aplikacji Mobilnej Auchan, posiadania Cyfrowego Konta Auchan i kliknięcia przycisku „Stwórz lub Dodaj Kartę” (lub równoważnego) w menu „Konto”. Następnie Użytkownik skanuje lub podaje numer Karty Skarbonka, podaje adres kontaktowy oraz akceptuje Regulamin; po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” następuje Rejestracja Karty oraz Powiązanie Konta Skarbonka z Cyfrowym Kontem Auchan. Możliwe jest zarejestrowanie Cyfrowej Karty Skarbonka, bez posiadania plastikowego odpowiednika Karty – odbywa się ono w Aplikacji Mobilnej Auchan, po zalogowaniu do Cyfrowego Konta Auchan, naciśnięciu przycisku „Stwórz lub Dodaj Kartę” (lub równoważnego), a następnie zadeklarowaniu „Nie posiadam plastikowej Karty Skarbonka Auchan” (lub równoważnie), następnie Uczestnik podaje adres kontaktowy oraz akceptuje Regulamin; po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” Cyfrowa Karta Skarbonka zostaje wygenerowana automatycznie oraz następuje Powiązanie Konta Skarbonka z Cyfrowym Kontem Auchan.
  2. Stronę www.auchan.pl i wymaga: posiadania Cyfrowego Konta Auchan i kliknięcia przycisku „Stwórz lub Dodaj Kartę” (lub równoważnego) w menu „Konto”. Następnie Użytkownik podaje numer Karty Skarbonka, podaje adres kontaktowy oraz akceptuje Regulamin; po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” następuje Rejestracja Karty oraz Powiązanie Konta Skarbonka z Cyfrowym Kontem Auchan. Możliwe jest zarejestrowanie Cyfrowej Karty Skarbonka, bez posiadania plastikowego odpowiednika Karty – odbywa się ono po zalogowaniu do Cyfrowego Konta Auchan, naciśnięciu przycisku „Stwórz lub Dodaj Kartę” (lub równoważnego), a następnie zadeklarowaniu „Nie posiadam plastikowej Karty Skarbonka Auchan” (lub równoważnie), następnie Uczestnik podaje adres kontaktowy oraz akceptuje Regulamin; po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” Cyfrowa Karta Skarbonka zostaje wygenerowana automatycznie oraz następuje Powiązanie Konta Skarbonka z Cyfrowym Kontem Auchan.
  3. Formularz papierowy dostępny w Punkcie Obsługi Klienta, który po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika należy przekazać pracownikowi Punktu Obsługi Klienta.
  4. Podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu kontaktowego oraz adresu e-mail jest konieczne do Rejestracji i uczestnictwa w Programie. Organizator nie przewiduje możliwości korzystania z Programu z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo. Podanie daty urodzenia wiąże się z otrzymywaniem przez Uczestnika jeden raz w roku urodzinowego upominku-niespodzianki od Organizatora. Organizator zastrzega, że edytowanie przez Użytkownika daty urodzenia nie może prowadzić do otrzymania upominku-niespodzianki częściej niż jeden raz w roku. Otrzymanie urodzinowego upominku niespodzianki w ramach uczestnictwa w Programie, wyklucza uprawnienie do takiego upominku urodzinowego z innych tytułów od Organizatora.

 5. Niezależnie od wybranej formy Rejestracji Karty, Konto Skarbonka będzie aktywne nie później niż od dnia następnego po wykonaniu czynności przypisanych danej formie Rejestracji Karty.
 6. Dla każdej Karty i dla każdego unikalnego adresu e-mail możliwe jest posiadanie tylko jednego Konta.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym swoich aktualnych i prawdziwych danych oraz ich aktualizowania, za co ponosi odpowiedzialność. W szczególności podanie nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail lub niepodanie adresu e-mail powoduje, że Organizator nie ma możliwości przesłania Uczestnikowi korzyści rozsyłanych e-mailowo; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowego adresu e-mail lub niepodania takiego adresu albo niedokonania przez Uczestnika niezwłocznej aktualizacji adresu e-mail w razie jego zmiany.
 8. W wypadku posiadania przez Uczestnika zarejestrowanej uprzednio Karty Skarbonka oraz Cyfrowego Konta Auchan zarejestrowanego na tego samego użytkownika, możliwe jest w Aplikacji Mobilnej powiązanie Konta Skarbonka z Cyfrowym Kontem Auchan. Odbywa się to poprzez przycisk „Stwórz lub Dodaj Kartę” (lub równoważny) w Aplikacji Mobilnej Auchan. Użytkownik skanuje lub podaje numer Karty Skarbonka oraz podaje aktualny adres kontaktowy. Jeśli dane Cyfrowego Konta Auchan i dane Konta Skarbonka są:
  1. zgodne – następuje Powiązanie Kont, umożliwiające tym samym korzystanie z Programu w Aplikacji Mobilnej Auchan;
  2. niezgodne – Powiązanie Kont jest niemożliwe, do czasu aktualizacji danych przez Uczestnika.
 9. Od momentu Powiązania Kont zarządzanie danymi osobowymi Uczestnika odbywa się wyłącznie poprzez Cyfrowe Konto Auchan bądź infolinię pod numerem telefonu: 0048 22 444 02 22.
 10. W celu gromadzenia i wykorzystania Rabatów i Punktów statusowych na Koncie Skarbonka, Uczestnik powinien w Sklepie:
  1. w przypadku kasy obsługowej – okazać Kartę Skarbonka lub Kartę płatniczą bądź Cyfrową Kopię pracownikowi kasy Sklepu podczas przeprowadzanej transakcji zakupu towarów; przed zakończeniem transakcji zakupu, Uczestnik powinien poinformować pracownika kasy Sklepu o zamiarze skorzystania z części lub całości Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka do obniżenia wartości zapłaty za zakupy przed dokonaniem płatności;
  2. w przypadku kasy samoobsługowej – samodzielnie zeskanować Kartę Skarbonka na początku transakcji i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kasy samoobsługowej; przed zakończeniem transakcji zakupu Uczestnik powinien wybrać odpowiednią opcję w przypadku zamiaru skorzystania z części lub całości Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka do obniżenia wartości zapłaty za zakupy przed dokonaniem płatności.
 11. Identyfikacja Uczestnika Programu następuje w chwili zeskanowania kodu kreskowego (EAN) umieszczonego na Karcie Skarbonka lub Karcie płatniczej bądź Cyfrowej Kopii podczas dokonywania zakupów towarów w kasie Sklepu. Po zeskanowaniu kodu, na Koncie Skarbonka Uczestnika zostaje zarejestrowana wartość Rabatu i Punktów statusowych. Wysokość wszystkich zgromadzonych Rabatów i Punktów statusowych na Koncie Skarbonka będzie wykazana na wydruku z kasy fiskalnej.
 12. Wartość Rabatu uzyskanego na Koncie Skarbonka przez Uczestnika nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł dziennie oraz nie może być wyższa niż 50% ceny danego Produktu objętego Programem.
 13. Uczestnik może gromadzić i wykorzystywać Rabaty zgromadzone na Koncie Skarbonka, poprzez dokonywanie zakupów we wszystkich Sklepach Auchan. Z Programu wyłączone są transakcje w sklepie internetowym zakupy.auchan.pl.
 14. Wykorzystanie zgromadzonych na Koncie Skarbonka Rabatów jest możliwe począwszy od następnego dnia po dniu ich uzyskania. Rabaty zgromadzone na Koncie Skarbonka podlegają wymianie na rabat udzielany przy zakupie w Sklepie w przeliczeniu 1 do 1 (np. 1 zł Rabatu na Koncie Skarbonka uprawnia do uzyskania 1 zł rabatu przy zakupie w Sklepie, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie).
 15. Podczas pierwszej transakcji z wykorzystaniem zgromadzonych Rabatów Uczestnik musi zdefiniować Kod zabezpieczający do Konta Skarbonka. Uczestnik, aby w danej transakcji wykorzystać zgromadzone Rabaty, musi podać prawidłowy Kod zabezpieczający. W przypadku trzykrotnego podania nieprawidłowego Kodu zabezpieczającego – Użytkownik powinien skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta celem zresetowania Kodu zabezpieczającego.
 16. Podczas wykorzystywania zgromadzonych na Koncie Skarbonka Rabatów, rabat udzielany jest na wszystkie produkty w danej transakcji proporcjonalnie (nie dotyczy to jednak Produktów wyłączonych z Programu), z zastrzeżeniem że minimalna cena każdego produktu po rabacie wynosi 1 grosz.
 17. W przypadku, gdy Uczestnik chce wykorzystać Rabaty zgromadzone na Koncie Skarbonka, a wartość kupowanych produktów jest wyższa niż wysokość Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka, Uczestnik dokonuje zapłaty brakującej kwoty w pieniądzu. W przypadku, gdy wartość kupowanych produktów jest niższa niż wysokość Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka (z uwzględnieniem ust. 17 powyżej), z Konta Skarbonka Uczestnika zostaje pobrana suma równa wartości udzielonych rabatów, a niewykorzystane Rabaty pozostają na Koncie Skarbonka.
 18. Informacje o wysokości Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka będą udostępniane:
  1. na wydruku z kasy fiskalnej po zakończeniu transakcji;
  2. w odpowiednio oznakowanych czytnikach znajdujących się w każdym Sklepie – po zeskanowaniu Karty Skarbonka, Cyfrowej Kopii lub kodu kreskowego (EAN) na Karcie płatniczej na czytniku, na monitorze czytnika widoczne będzie saldo całkowite Konta Skarbonka;
  3. na czytniku monitora kasowego, przed rozpoczęciem transakcji w chwili zeskanowania Karty Skarbonka lub Karty płatniczej bądź Cyfrowej Kopii;
  4. w Cyfrowym Koncie Auchan i w Aplikacji Mobilnej Auchan w menu: „Skarbonka”.
 19. W szczególnych przypadkach, ze względów technicznych, informacje dotyczące stanu Konta Skarbonka mogą tymczasowo różnić się od rzeczywistych danych. Różnice mogą wynikać z okresowych opóźnień w transmisji danych o zrealizowanych przez Uczestnika transakcjach pomiędzy Sklepami. Uczestnik może poinformować Organizatora o takiej sytuacji w trybie § 5 Regulaminu. W każdym przypadku dane dotyczące zrealizowanych przez Uczestnika transakcji w Sklepach będą przekazywane i rejestrowane na Koncie Skarbonka nie później niż w ciągu 10 dni od realizacji transakcji.
 20. Rabaty zgromadzone na Koncie Skarbonka nie są oprocentowane.
 21. Zgromadzone na Koncie Skarbonka Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 22. Uczestnik nie może dysponować zgromadzonymi Rabatami w sposób odmienny niż przewidują to postanowienia Regulaminu. W szczególności Uczestnik nie może dokonywać przelewu przysługujących mu z tytułu posiadania Konta Skarbonka wierzytelności na osobę trzecią, jak również ustanawiać na Koncie Skarbonka zabezpieczenia, wypłacać z niego zgromadzonych Rabatów oraz wydawać dyspozycji nieprzewidzianych w Regulaminie.
 23. Okresem rozliczeniowym Konta Skarbonka jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. W tym terminie Uczestnik powinien wykorzystać Rabaty zebrane w okresie od 1 listopada roku poprzedniego do 31 października danego roku. Rabaty niewykorzystane przez Uczestnika we wskazanym powyżej okresie rozliczeniowym są anulowane, z zastrzeżeniem zdania następnego. Okres rozliczeniowy może zostać przedłużony w drodze indywidualnej decyzji dyrektora lub menedżera Sklepu do 31 stycznia roku następnego, jeśli Rabaty nie zostały przez Uczestnika Programu wykorzystane w obowiązującym okresie rozliczeniowym w wyniku szczególnych okoliczności, pod warunkiem uprawdopodobnienia tych okoliczności przez Uczestnika Programu.
 24. Z tytułu korzystania z Karty Skarbonka Organizator nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat lub wynagrodzenia. Wydanie Karty jest nieodpłatne.
 25. Punkty statusowe są przyznawane za zakup Produktów objętych Programem. Uczestnik za każdą pełną wydaną złotówkę w ramach danej transakcji uzyskuje 1 Punkt statusowy. Dodatkowo Uczestnik za dokonanie pierwszych zakupów w danym dniu w pierwszej transakcji jednorazowo otrzymuje 15 Punktów statusowych. Dziennie – niezależnie od ilości transakcji i wielkości zakupów – Uczestnik może uzyskać nie więcej niż 500 Punktów statusowych.
 26. W zależności od liczby zgromadzonych Punktów statusowych Konto może posiadać status Srebrny, Złoty albo Platynowy. Szczegóły dotyczące korzyści wynikających z danego statusu Konta określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 27. Konto Użytkownika wraz z otrzymaniem pierwszego Punktu statusowego uzyskuje status Konta Srebrnego.
 28. W momencie uzyskania danego statusu Konta Użytkownik ma 12 miesięcy na podwyższenie lub utrzymanie dotychczasowego statusu Konta. Jeśli Użytkownik w powyższym okresie osiągnie niezbędną liczbę Punktów statusowych określoną w Załączniku nr 2, status Konta zostaje podniesiony, a dotychczas zebrane Punkty statusowe – wyzerowane. W przypadku Konta o statusie Platynowym podniesienie statusu nie jest możliwe.
 29. Jeśli w okresie 12 miesięcy Użytkownik nie zebrał odpowiedniej liczby Punktów statusowych uprawniających do podwyższenia statusu Konta, to Punkty statusowe są zerowane i rozpoczyna się kolejny 12-miesięczny okres zbierania Punktów statusowych.
 30. W przypadku Kont ze statusem Złotym i Platynowym, jeśli Uczestnik w okresie 12 miesięcy nie zebrał odpowiedniej liczby Punktów statusowych, aby utrzymać aktualny status, wówczas status Konta zostaje obniżony do poziomu wynikającego z zebranych w ostatnich 12 miesiącach Punktów statusowych.
 31. Aktywowanie Konta Skarbonka Senior następuje poprzez okazanie przez Użytkownika w Punkcie Obsługi Klienta dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek (ukończony 60-ty rok życia) oraz Karty Skarbonka; dane osobowe na Karcie Skarbonka oraz dokumencie tożsamości muszą być zgodne.
 32. Do Uczestnika posiadającego Konto Skarbonka Senior oraz Konto Skarbonka Dużej Rodziny nie mają zastosowania postanowienia ust. 27, 28 i 31 powyżej.
 33. Użytkownik Konta Skarbonka Senior wraz z otrzymaniem pierwszego Punktu statusowego uzyskuje status Konta Złotego.
 34. W zależności od liczby zgromadzonych Punktów statusowych, Konto Skarbonka Senior może posiadać status Złoty albo Platynowy. Szczegóły dotyczące korzyści wynikających z danego statusu Konta określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 35. W przypadku Konta Skarbonka Senior ze statusem Platynowym, jeśli Uczestnik w okresie 12 miesięcy nie zebrał odpowiedniej liczby Punktów statusowych, aby utrzymać aktualny status, wówczas status Konta zostaje obniżony do poziomu Złotego.
 36. W przypadku Konta Skarbonka Dużej Rodziny, korzyści wynikające z danego statusu Konta określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 37. Aktywowanie Konta Skarbonka Dużej Rodziny następuje poprzez okazanie przez Użytkownika w Punkcie Obsługi Klienta dokumentu tożsamości oraz ważnej Karty Dużej Rodziny lub poprzez wysłanie na adres: kontakt@auchan.pl numeru Karty Skarbonka oraz numeru Karty Dużej Rodziny wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby, dla której została ona wydana. Dane osobowe na Karcie Skarbonka oraz Karcie Dużej Rodziny muszą być zgodne. Jeden numer Karty Dużej Rodziny może być przypisany do maksymalnie jednej Karty Skarbonka.
 38. Korzyści wynikające ze statusu Konta Skarbonka Dużej Rodziny określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 39. Konto Skarbonka Dużej Rodziny nie może być łączone z Kontem Senior.
 40. Promocje „Niższa cena z Kartą Skarbonka” oznaczają, że wyłącznie Uczestnik Programu może we wskazanym okresie nabyć produkty z takim oznaczeniem w niższej, obowiązującej w takiej promocji cenie.
 41. W ramach Programu Organizator przyznaje Uczestnikom korzyści opisane w Regulaminie, a także może przyznawać dodatkowe korzyści (np. specjalne promocje lub oferty tylko dla Uczestników). Korzyści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być dopasowane do Uczestnika na podstawie historii jego zakupów dokonywanych w Sklepach w ramach Programu lub informacji o Uczestniku, jakie posiada Organizator (np. lokalizacja, płeć, wiek/grupa wiekowa).

§ 4. Postępowanie w razie utraty Karty bądź Karty płatniczej oraz zwrotu produktów

 1. W zakresie korzystania z Programu opisanego w Regulaminie, Karta jest uznana za kartę na okaziciela; nie dotyczy to jednak Karty płatniczej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, w przypadku, gdy weszły one w posiadanie Karty Skarbonka lub Karty płatniczej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracowników Punktu Obsługi Klienta Auchan – osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 0048 22 444 02 22, o fakcie utraty Karty lub Karty płatniczej oraz żądaniu zablokowania Konta Skarbonka. Zablokowanie Konta Skarbonka jest dokonywane przez pracownika Punktu Obsługi Klienta, niezwłocznie po otrzymaniu od Uczestnika informacji o utracie Karty lub Karty płatniczej i dyspozycji zablokowania Konta Skarbonka.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania nowej Karty w razie utraty, zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jej używanie bądź zmiany danych Uczestnika widocznych na Karcie. Następuje to po złożeniu pisemnego wniosku oraz przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nowej Karty z nowym numerem wraz z bieżącym saldem w Punkcie Obsługi Klienta. W celu uzyskania nowej Karty płatniczej Uczestnik Programu powinien skontaktować się z Punktem Doradztwa Finansowego Oney Polska S.A.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu produktów, przy zakupie których wykorzystał Rabaty pobrane z Konta Skarbonka, Organizator zwraca na Konto Skarbonka Rabaty równe Rabatom pobranym podczas zakupu produktów podlegających zwrotowi oraz zwraca Uczestnikowi cenę, jaką Uczestnik zapłacił za te produkty (tj. cenę po rabacie).
 5. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu produktów, przy zakupie których doliczono do jego Konta Skarbonka Rabaty, a wysokość Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka jest równa lub wyższa od wartości Rabatów doliczonych z tytułu zakupu zwracanych produktów, saldo Rabatów na Koncie Skarbonka ulega zmniejszeniu o tę wartość.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu produktów, przy zakupie których doliczono do jego Konta Skarbonka Rabaty, a wysokość Rabatów zgromadzonych na Koncie Skarbonka jest niższa od wartości Rabatów doliczonych z tytułu zakupu zwracanych produktów, Organizator zmniejsza saldo Konta Skarbonka o dostępne na tym Koncie Rabaty, natomiast równowartość pozostałej części doliczonych Rabatów Organizator pobiera ze zwracanej Klientowi ceny produktów.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu produktów, przy zakupie których wykorzystał zgromadzone na Koncie Skarbonka Rabaty i jednocześnie przy zakupie tych produktów zostały mu doliczone Rabaty na Konto Skarbonka, Organizator zwraca na Konto Skarbonka Rabaty odpowiadające Rabatom pobranym podczas zakupu produktów podlegających zwrotowi, pomniejszone o wartość Rabatów doliczonych z tytułu zakupu tych produktów, oraz zwraca Uczestnikowi cenę, jaką Uczestnik zapłacił za te produkty (tj. cenę po rabacie).
 8. W przypadku braku wystarczającej ilości Rabatów na Koncie Skarbonka, zwrot ceny zostanie pomniejszony o brakującą wartość.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu produktów, za których zakup otrzymał Punkty statusowe, punkty te zostają anulowane na Koncie.
 10. Zwrotu produktów, o którym mowa w ust. 4-8 Uczestnik może dokonać w dowolnym Sklepie z tym samym logo, jak logo Sklepu, w którym nastąpił zakup (tj. np. produkt zakupiony w Sklepie „Moje Auchan” może być zwrócony w dowolnym Sklepie „Moje Auchan”).
 11. Stary typ Karty Skarbonka (w kolorze zielonym, o numerze rozpoczynającym się cyframi 290), traci swoją ważność z dniem 31.12.2022 r. Po tej dacie karta ta zostanie zablokowana. Użytkownik powinien do dnia 31.12.2022 r. dokonać bezpłatnej migracji starej karty na nową.
   Migrację można przeprowadzić na dwa sposoby:

  1. w Punkcie Obsługi Klienta – wypełniając formularz;
  2. w Aplikacji Mobilnej Auchan – postępując wg instrukcji wyświetlanej w aplikacji.
  3. Po przeprowadzeniu migracji, zgromadzone rabaty, punkty i statusy oraz historia zamówień w całości zostanie przypisana do nowego numeru karty.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Kontem Skarbonka lub Programem winny być składane na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta w dowolnym Sklepie, elektronicznie na adres e-mail kontakt@auchan.pl lub telefonicznie na numer telefonu 0048 22 444 02 22.
 2. W ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi pisemnie lub e-mailowo (w zależności od formy kontaktu preferowanej przez osobę składającą reklamację).
 3. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

§ 6. Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o rezygnacji w Programie można złożyć w każdym ze Sklepów w Punkcie Obsługi Klienta. W wypadku posiadania Powiązanego Konta (Cyfrowe Konto Auchan zsynchronizowane z Kontem Skarbonka) możliwe jest zamknięcie Konta Skarbonka, a tym samym rezygnacja z udziału w Programie, poprzez Aplikację Mobilną Auchan.
 2. Organizator może tymczasowo zablokować Konto Skarbonka z ważnych powodów, takich jak:
  1. uzasadnione podejrzenie rażącego naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, które w myśl ust. 4 poniżej może być podstawą wypowiedzenia uczestnictwa w Programie;
  2. uzyskanie przez Organizatora wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia, że Konto Skarbonka zostało przejęte przez nieuprawnioną osobę;
  3. jak również gdy jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa w celu ochrony istotnych interesów Uczestnika lub Organizatora.

  W czasie blokady Konta nie jest ono dostępne i nie można na nim wykonywać żadnych operacji. Blokada Konta trwa przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub ustania przyczyn, dla której ją nałożono – w miarę możliwości nie dłużej niż 30 dni. O blokadzie Konta i jej przyczynach, jak również o odblokowaniu Konta Organizator powiadamia Uczestnika za pomocą dostępnych kanałów kontaktu (np. e-mail, SMS).

 3. W wypadku Konta Skarbonka, do którego podano nieprawdziwe lub niekompletne dane kontaktowe, Konto może zostać zablokowane. Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail – w zależności od posiadanych przez Organizatora danych kontaktowych. Odblokowanie Konta Skarbonka nastąpi niezwłocznie po uaktualnieniu przez Uczestnika danych w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta.
 4. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo Uczestnika w Programie w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się:
  1. dopuszczenie się przez Uczestnika działania niezgodnego z prawem, dotyczącego udziału w Programie;
  2. dopuszczenie się przez Uczestnika rażącego naruszenia Regulaminu (w szczególności polegającego na doprowadzeniu do uzyskania nienależnych korzyści ze szkodą dla Organizatora);
  3. a także ponawiające się inne naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, pomimo uprzedniego otrzymania od Organizatora ostrzeżenia.

  Wypowiedzenie może być dokonane drogą elektroniczną lub w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia i z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Uczestnik, któremu wypowiedziano uczestnictwo w Programie, może się odwołać od wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu, wysyłając odwołanie na adres siedziby Organizatora lub e-mailowo na adres kontakt@auchan.pl. Odwołanie zostanie rozpatrzone zgodnie z § 5 Regulaminu.

 5. Konto Skarbonka, na którym nie wykonano żadnej transakcji przez okres 3 lat, zostanie usunięte.
 6. Zakończenie uczestnictwa w Programie skutkuje utratą zebranych i niewykorzystanych Rabatów oraz Punktów statusowych na Koncie Skarbonka.
 7. Zakończenie uczestnictwa w Programie powoduje, że Karta płatnicza pozostaje kartą płatniczą, jednakże nie umożliwia korzystania z Programu.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym „Skarbonka” jest spółka Auchan Polska Sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
  1. uczestnictwa w Programie;
  2. przyznawania i realizacji korzyści przewidzianych w Programie, w tym korzyści, które mogą być dopasowane do Uczestnika na podstawie informacji o Uczestniku posiadanych przez Organizatora (np. historia zakupów w Sklepach w ramach Programu, płeć, lokalizacja, grupa wiekowa/wiek);
  3. kierowania przez Organizatora komunikacji marketingowej;
  4. ustalenia, dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń dotyczących uczestnictwa w Programie oraz obrony przed tego typu roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 3. Podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu kontaktowy oraz adresu e-mail jest konieczne, aby móc przystąpić do Programu. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
  1. umowa, do zawarcia której dochodzi pomiędzy uczestnikiem Programu a Organizatorem w przypadku przystąpienia do Programu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na:

   i)badaniu zadowolenia Uczestników Programu;

   ii)czynnościach analitycznych i statystycznych dotyczących przebiegu Programu, w tym również na dopasowywaniu treści marketingowych kierowanych do Uczestników Programu;

   iii)wykonywaniu czynności administracyjnych i rozpatrywaniu reklamacji związanych z udziałem w Programie;
   iv)ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji ewentualnych roszczeń dotyczących uczestnictwa w Programie oraz obronie przed tego typu roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  3. wyrażona przez Uczestników zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na podstawie której Organizator będzie kierował komunikację marketingową.
 5. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć w odpowiednim zakresie:
  1. upoważnieni pracownicy Organizatora;
  2. podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane Uczestników, wykonujące usługi administracyjne na rzecz Organizatora (np. niszczenia dokumentów) oraz wspierające Organizatora w realizacji Programu.
 6. Dane osobowe są przechowywane do czasu rezygnacji z udziału w Programie. W przypadku rezygnacji, dane zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy od zablokowania konta Skarbonka. Ponadto Konto wraz z danymi osobowymi Uczestnika jest kasowane w przypadku nieużywania karty Skarbonka przez trzy lata. W przypadku konieczności obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do obrony przed tego typu roszczeniami lub ich dochodzenia. Są to jednak wyjątkowe przypadki i podlegają indywidualnej ocenie.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez Organizatora.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 9. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/polityka-prywatnosci.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny do wiadomości klientów na stronie internetowej www.auchan.pl, www.skarbonka.auchan.pl, w Aplikacji Mobilnej Auchan oraz w Punktach Obsługi Klienta.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:
  1. zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca potrzebą jego dostosowania do takiej zmiany;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
  3. wprowadzenie w Programie nowych działań promocyjnych lub wsparcia sprzedaży, skutkujących koniecznością dostosowania do nich Regulaminu;
  4. zmiany w zakresie zasad lub warunków uczestnictwa w Programie, przyznawania bądź realizacji Rabatów lub Punktów statusowych;
  5. potrzeba usprawnienia działania Programu, poprawy obsługi Uczestników, zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
  6. potrzeba usunięcia ewentualnych błędów, omyłek, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  7. potrzeba aktualizacji nazw, adresów, danych firmowych lub teleadresowych wskazanych w treści Regulaminu;
  8. zmiana w zakresie procedury Rejestracji bądź rezygnacji z uczestnictwa w Programie;
  9. zmiana funkcjonalności i rozwój Programu skutkujące koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany;
  10. potrzeba aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa związanych z realizacją Programu i uczestnictwem w nim.

  O zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni poprzez publiczne ogłoszenie o zmianie na stronie internetowej Organizatora (wraz z udostępnieniem zmienionego Regulaminu), jak również w Sklepach (wraz z udostępnieniem zmienionego Regulaminu w Punktach Obsługi Klienta). Ponadto Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu e-mailowo na adres przypisany do Konta Skarbonka. Uczestnik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie wskazanym w powiadomieniu, który nie może być krótszy niż 14 dni od przesłania powiadomienia. Jeśli w powyższym czasie Uczestnik nie wypowie uczestnictwa w Programie, zmieniony Regulamin stanie się dla niego wiążący. Niezależnie od powyższego, Uczestnik może wypowiedzieć swoje uczestnictwo w Programie (zrezygnować z uczestnictwa w Programie) w każdym czasie na zasadach przewidzianych w § 6 ust. 1 Regulaminu.

 3. Dodanie nowych Sklepów do Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Program jest prowadzony na czas nieoznaczony (do odwołania). Organizator może zakończyć Program z ważnej przyczyny, jaką jest w szczególności:
  1. ekonomiczna nieopłacalność Programu;
  2. wprowadzenie w miejsce Programu innych form wsparcia sprzedaży Organizatora;
  3. zmiana przepisów prawa skutkująca koniecznością zakończenia Programu lub nałożenie na Organizatora obowiązku zakończenia Programu przez uprawniony sąd lub organ władzy publicznej;
  4. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez publiczne ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora, informację podaną do wiadomości publicznej w Sklepach oraz poprzez powiadomienie wysłane e-mailowo na adres przypisany do Konta Skarbonka. Powiadomienie nastąpi z wyprzedzeniem co najmniej 60 dni przed datą zakończenia Programu. W tym czasie Uczestnicy mogą zbierać i wykorzystywać Rabaty zgodnie z Regulaminem. Wraz z zakończeniem Programu zakończone zostaje również uczestnictwo w Programie – § 6 ust. 6-7 Regulaminu stosuje się.

 5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wykaz Sklepów pod marką Auchan objętych Programem

  Adresy sklepów Auchan Polska sp. z o.o. objętych Programem:

 1. Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno
 2. Auchan Wola, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa
 3. Auchan Modlińska, ul. Modlińska 5, 03-216 Warszawa
 4. Auchan Białystok, ul. Produkcyjna 84, 16-680 Białystok
 5. Auchan Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3, 80-176 Gdańsk
 6. Auchan Bydgoszcz, ul. M. Rejewskiego 3, 85-791 Bydgoszcz
 7. Auchan Bielsko, ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała
 8. Auchan Częstochowa, ul. Krakowska 10, 42-264 Poczesna k. Częstochowy
 9. Auchan Katowice, ul. Renców 30, 40-878 Katowice
 10. Auchan Komorniki, Głogowska 432, 60-004 Komorniki k. Poznania
 11. Auchan Mikołów, ul. Gliwicka 3, 43-190 Mikołów
 12. Auchan Płock, ul. Wyszogrodzka 142, 09-400 Płock-Podolszyce Południowe
 13. Auchan Sosnowiec, ul Zuzanny 20, 41-207 Sosnowiec
 14. Auchan Swadzim, ul. Św. Antoniego 2, 62-080 Swadzim
 15. Auchan Żory, ul. Francuska 2, 44-240 Żory
 16. Auchan Wrocław, ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce k. Wrocławia
 17. Auchan Krasne, 36-007 Krasne k. Rzeszowa
 18. Auchan Zielona Góra, ul. Batorego 28, 65-375 Zielona Góra
 19. Auchan Legnica, al. Rzeczypospolitej 116, 59 220 Legnica
 20. Auchan Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19, 58-306 Wałbrzych
 21. Auchan Racibórz, ul. Rybnicka 97, 47-400 Racibórz
 22. Auchan Rumia, ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia
 23. Auchan Szczecin, ul. Ustawo 45, 70-001 Szczecin
 24. Auchan Białystok, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok
 25. Auchan Kraków, ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków
 26. Auchan Gliwice, ul. Rybnicka 207, 44-122 Gliwice
 27. Auchan Łomianki, ul. Brukowa 25, Łomianki
 28. Auchan Bronowice, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków
 29. Auchan Lublin, al. Witosa 32A, 20-315 Lublin
 30. Auchan Opole, ul. Wrocławska 154, 45-835 Opole
 31. Auchan Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 32. Auchan Marki, al. Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki
 33. Auchan Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa
 34. Auchan Kraków, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków
 35. Auchan Gdynia, ul. Górskiego 2, 81-304 Gdynia
 36. Auchan Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, 26-604 Radom
 37. Auchan Tychy, al. Bielska 107, 43-100 Tychy
 38. Auchan Toruń, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń
 39. Auchan Łódź, ul. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź
 40. Auchan Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 96, 49-914 Bytom
 41. Auchan Zabrze, ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze
 42. Auchan Zabrze, pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze
 43. Auchan Jubilerska, ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa
 44. Auchan Wrocław, ul. Krzywoustego 126, 51-421 Wrocław
 45. Auchan Toruń, ul. Grudziądzka 162, 87-100 Toruń
 46. Auchan Kraków, aleja Bora Komorowskiego 37, 31-876 Kraków
 47. Auchan Janki, ul. Mszczonowska 3 Janki, 05-090 Warszawa
 48. Auchan Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1, 85-213 Bydgoszcz
 49. Auchan Ursynów, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa
 50. Auchan Łódź, ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź
 51. Auchan Gdańsk, ul. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk
 52. Auchan Łódź, ul. Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź
 53. Auchan Okęcie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
 54. Auchan Włocławek, ul. Cmentarna 10, 87-800 Włocławek
 55. Auchan Lublin, ul. Witolda Chodźki 14, 20-093 Lublin
 56. Auchan Szczecin, ul. Struga 36, 70-785 Szczecin
 57. Auchan Kielce, ul. Radomska 20 C, 25-323 Kielce
 58. Auchan Opole, ul. Sosnkowskiego 16, 45-267 Opole
 59. Auchan Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32, 80-394 Gdańsk
 60. Auchan Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz
 61. Auchan Olsztyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2B, 11-041 Olsztyn
 62. Auchan Poznań Bukowska, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań
 63. Auchan Rybnik, ul. Jana Kotucza 100, 44-200 Rybnik
 64. Auchan Łódź Brzezińska, ul. Brzezińska 27/29, 90-103 Łódź
 65. Auchan Szczecin Galaxy, Al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin
 66. Auchan Poznań Szwajcarska, ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań
 67. Auchan Kobylnica, ul. Szczecińska 6, 76-251 Kobylnica
 68. Auchan Katowice 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60, 40-028 Katowice
 69. Auchan Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra
 70. Auchan Radom Żółkiewskiego, ul. Żółkiewskiego 4, 26-639 Radom
 71. Auchan Tarnów, ul. Błonie 2/ 33-100 Tarnów
 72. Auchan Piotrków Trybunalski, al. Gen Sikorskiego 13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski
 73. Moje Auchan, Warszawa, ul. Andersena 4, 01-911 Warszawa
 74. Auchan Supermarket, Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 94, 05-520 Konstancin-Jeziorna
 75. Auchan Supermarket, Gdynia, ul Redłowska 41, 81-450 Gdynia
 76. Moje Auchan, Warszawa, Odkryta 62, 00-001 Warszawa
 77. Auchan Supermarket, Częstochowa, ul. Focha 7/15, 42-200 Częstochowa
 78. Auchan Supermarket, Częstochowa, ul. Leśna 4, 42-200 Częstochowa
 79. Auchan Supermarket, Bieruń, ul. Oświęcimska 425, 43-155 Bieruń
 80. Auchan Supermarket, Bytom, ul. Kolejowa 18, 41-902 Bytom
 81. Auchan Supermarket, Gliwice, ul. Żabińskiego 55, 44-212 Gliwice
 82. Auchan Supermarket, Grójec, Al. Niepodległości 22, 05-600 Grójec
 83. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Ligonia 21, 40-036 Katowice
 84. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Szczecińska 18, 40-139 Katowice
 85. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Zadole 2, 40-719 Katowice,
 86. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Panewnicka 141, 40-772 Katowice,
 87. Auchan Supermarket, Kraków, ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków
 88. Auchan Supermarket, Piastów, ul. Warszawska 43, 05-820 Piastów
 89. Auchan Supermarket, Siemianowice, ul. Kościelna 30, 41-103 Siemianowice Śląskie
 90. Auchan Supermarket, Tarnów, ul. Jana Pawła II 8, 33-100 Tarnów
 91. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Pokorna 2, 00-199 Warszawa
 92. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Sokołowska 9, 01-142 Warszawa
 93. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa
 94. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Mołdawska 7a, 02-132 Warszawa
 95. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Św. Bonifacego 70 lok. 12, 02-936 Warszawa
 96. Auchan Supermarket, Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 17, 02-972 Warszawa
 97. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Meksykańska 8, 03-948 Warszawa
 98. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Kobielska 23, 04-359 Warszawa
 99. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Światowida 57, 03-144 Warszawa
 100. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Ustronie 1-3, 50-302 Wrocław
 101. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Hubska 102/118, 50-505 Wrocław
 102. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Zwycięska 14a-14b, 53-033 Wrocław
 103. Auchan Supermarket, Zabrze, ul. De Gaulle 111-113, 41-800 Zabrze
 104. Auchan Supermarket, Pojezierska 93, 91-341 Łódź
 105. Auchan Supermarket, Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7 bl. 21, 05-220 Zielonka
 106. Auchan Supermarket, Józefosław, ul. Geodetów 23, 05-500 Józefosław
 107. Auchan Supermarket, Brwinów, ul. Grodziska 46, 05-840 Brwinów
 108. Moje Auchan, Wilanowska, Al. Wilanowska 89, 02-756 Warszawa
 109. Auchan Supermarket, ul. Słoneczna 2E, 32-400 Myślenice
 110. Auchan Supermarket, ul. Oleśnicka 39, 56-410, Dobroszyce
 111. Auchan Supermarket, ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk
 112. Auchan Supermarket, ul. Żwirki i Wigury 4, 34-600 Limanowa
 113. Auchan Supermarket, ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa
 114. Auchan Supermarket ul. Paderewskiego 35, 35-328 Rzeszów
 115. Auchan Supermarket Sobótka 86, 63-450 Sobótka
 116. Auchan Supermarket ul. Żwirki 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 117. Auchan Supermarket ul. Okulickiego 20, 35-222 Rzeszów
 118. Auchan Supermarket ul. Błonie 1B/5, 34-100 Wadowice
 119. Auchan Supermarket ul. Pruchnicka 10, 37-500 Jarosław
 120. Auchan Supermarket Cieszyn- Stawowa 54, 43-400 Cieszyn
 121. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Pileckiego 69 , 02-781 Warszawa
 122. Auchan Supermarket, Rozprza, Rynek Piastowski 6, 97-340 Rozprza
 123. Auchan Supermarket, Malanów, ul. Turecka 19, 62-709 Malanów
 124. Auchan Supermarket, Gorzkowice, Rynek 25, 97-350 Gorzkowice
 125. Auchan Supermarket, Racławówka 202A, 36-047 Racławówka

adres strony: www.auchan.plZałącznik nr 2 do Regulaminu

Korzyści zależne od statusu Konta

Konto Skarbonka

Status Srebrny
Status Złoty
Status Platynowy
% Rabatu na Konto Skarbonka zależny od wartości transakcji*
0,5%
1,0%
1,5%
liczba Punktów statusowych niezbędna, aby osiągnąć lub utrzymać status, zebrana w ciągu 12 miesięcy
status nadawany automatycznie
5 000
10 000


Konto Skarbonka Senior

Status Srebrny
Status Złoty
Status Platynowy
% Rabat na Konto Skarbonka zależny od wartości transakcji*
1,0%
1,5%
liczba Punktów statusowych niezbędna, aby osiągnąć lub utrzymać status, zebrana w ciągu 12 miesięcy
status nadawany automatycznie
10 000


Konto Skarbonka Duża Rodzina

Status Srebrny
Status Złoty
Status Platynowy
% Rabat na Konto Skarbonka zależny od wartości transakcji*
1,0%
1,5%
dodatkowy % Rabatu na Konto Skarbonka za zakup produktów marki własnej Auchan oznaczonych logo czerwonego lub czarnego ptaka (rudzika) Auchan oraz marki: Auchan BIO i Auchan Collection.
5,0%
5,0%
liczba Punktów statusowych niezbędna, aby osiągnąć lub utrzymać status, zebrana w ciągu 12 miesięcy
status nadawany automatycznie
10 000


Korzyści gwarantowane dla wszystkich rodzajów Kont

Po rejestracji do Programu Użytkownik otrzymuje jednorazowo kupon na adres e-mail, uprawniający do zakupu wielorazowej torby zakupowej w cenie 1 gr.
Bezterminowe prawo zwrotu produktów nienoszących śladów użytkowania – szczegóły, zastrzeżenia i wyłączenia w „Regulaminie zwrotu towarów pełnowartościowych w Auchan”.
Cotygodniowe oferty produktów z obniżonymi cenami lub innymi mechanizmami promocyjnymi wyłącznie dla Uczestników Programu.
Otrzymywanie jeden raz w roku urodzinowego upominku-niespodzianki przesłanej na adres e-mail przypisany do Konta (z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu).
Status Srebrny
Status Złoty
Status Platynowy
Kupon 10% zwrotu wartości transakcji* w postaci środków na Konto, maksymalna wartość środków uzyskanych to 50 zł. Kupon wysyłany na adres e-mail przypisany do Konta.
po osiągnięciu 2500 Punktów statusowych
po osiągnięciu 5000 Punktów statusowych
po osiągnięciu 10000 Punktów statusowych

* – do transakcji nie są wliczane artykuły wykluczone z programu