Aplikacja

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Serwisu Rezerwacji Zestawów (zwanego dalej: “Serwisem”) jest Auchan Polska Sp. z o.o. (dalej: Administrator) z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, adres poczty elektronicznej: bok@auchan.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, za numerem KRS 0000032892, o kapitale zakładowym 906 928 900 złotych, NIP 5260309174, REGON 010001888.
2. Zasady korzystania z Serwisu określone są w niniejszym Regulaminie.
3. W celu właściwego korzystania z Serwisu należy posiadać:
a) cookies,
b) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop – up),
c) włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
d) system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowsze, iOS 8 lub nowsze, Windows Phone 8.1 lub nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM.

2. DEFINICJE

1. Administrator – podmiot wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.
2. Biuro Obsługi Klienta – komórka odpowiedzialna za udzielanie informacji i pomoc Użytkownikom w związku z funkcjonowaniem Serwisu, z którą można się kontaktować pod adresem mailowym bok@auchan.pl.
3. Zestaw – wybrane produkty składające się na jeden Zestaw.
4. Cena Zestawu – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za wybrany przez siebie Zestaw obejmujący produkty przypisane do danego zestawu. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
5. Hasło odbioru – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika umożliwiających danemu Użytkownikowi zakup zarezerwowanego Zestawu.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi rezerwacji Zestawu za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest dostępny w Serwisie w wersji umożliwiającej jego wydrukowanie oraz zapisanie w formacie, który można odtworzyć.
8. Rezerwacja – usługa polegająca na zapewnieniu dostępności Zestawu w Sklepie Auchan Piaseczno, wykonywana przez Administratora po dokonaniu przez Użytkownika stosownych czynności w Systemie.
9. Serwis – serwis internetowy służący do dokonywania rezerwacji Zestawów, dostępny po otrzymaniu przez Użytkownika wiadomości e-mail lub sms, wysłanej przez Administratora.
10. Sklep – wyodrębniony punkt sprzedaży detalicznej Zestawów znajdujący się w Auchan Piaseczno, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno.
11. Sprzedawca – Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno.
12. Treść – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.
13. Umowa o świadczenie usługi rezerwacji – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie przez Administratora drogą elektroniczną usług rezerwacji Zestawu.
14. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Sprzedawcę i kupującego w Sklepie, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność Zestawu i wydać mu Zestaw, a kupujący zobowiązuje się Zestaw odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę.
15. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. USŁUGA REZERWACJI ZESTAWU

1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną świadczy Użytkownikom usługi rezerwacji Zestawów dostępnych do sprzedaży w Sklepie Auchan Piaseczno.
2. W Serwisie nie jest możliwe dokonanie zakupu Zestawów.
3. Wszystkie ustalenia, które są dokonane w związku z rezerwacją, nie stanowią umowy sprzedaży Zestawu ani też umowy przedwstępnej sprzedaży, lecz są jedynie niezobowiązującą rezerwacją. Rezerwacja jest elektronicznie przekazywana do sklepu Auchan Piaseczno.
4. Zawarcie umowy sprzedaży zarezerwowanego Zestawu (Umowa sprzedaży) następuje dopiero w przypadku zgłoszenia się rezerwującego klienta do Sklepu Auchan Piaseczno, w którym dokonano rezerwacji i zakupienia zarezerwowanego Zestawu przez klienta.
5. Dokonanie rezerwacji jest dla klienta nieodpłatne, nie wiąże się też z jakimkolwiek innym zobowiązaniem wzajemnym klienta względem Sklepu Auchan Piaseczno.
6. Niedokonanie zakupu zarezerwowanych Zestawów nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych ani prawnych.
7. Treści prezentowane w Serwisie, w szczególności informacje o Zestawach i składających się na nie produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży Zestawów.
8. Sprzedaż Zestawów prowadzona jest wyłącznie przez Sprzedawcę w Sklepie Auchan Piaseczno w specjalnie oznaczonym do tego miejscu (namiot zewnętrzny).
9. Korzystanie z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie jest dla Użytkowników nieodpłatne.
10. Z usługi Rezerwacji, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, mogą korzystać jedynie pełnoletni Użytkownicy, którzy w ramach uprzednio wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Auchan Polska Sp. z o.o., otrzymali zaproszenie do Serwisu oraz zapoznali się z treścią Regulaminu i zaakceptowali jego treść.
11. Do wykonania usługi rezerwacji Zestawów Administrator wykorzystuje następujące dane:

  • numer telefonu komórkowego;
  • adres e-mail;
  • Hasło odbioru umożliwiające zakup zarezerwowanych Zestawów.

12. Administrator będzie przekazywał Użytkownikowi informacje związane ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług rezerwacji Zestawów, w formie elektronicznej (mailowej lub wiadomości sms).
13. Umowa o świadczenie usługi Rezerwacji, zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza pozwalającego zarezerwować wybrane Zestawy – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Rezerwuję”.
14. Poprzez świadczenie usługi Rezerwacji Administrator zobowiązuje się wyłącznie do zapewnienia dostępności określonych przez Użytkownika Zestawów w Auchan Piaseczno w dacie wybranej przez Użytkownika.
15 Odbiór zarezerwowanych Zestawów odbywa się od godziny 8:00 do godz. 21:00 ze Sklepu Auchan Piaseczno. Możliwe terminy do odbioru rezerwowanych Zestawów można wybrać z dostępnych dni w formularzu wybierając konkretny termin.
16. Jeśli Zestawy nie zostaną zakupione w ustalonym terminie odbioru, rezerwacja zostanie anulowana.
17. Użytkownik może skorzystać z przesłanego zaproszenia do dokonania rezerwacji jeden raz i zarezerwować dowolną kombinację Zestawów z zastrzeżeniem, że maksymalna ilość każdego Zestawu to 3.
18. Sprzedaży zarezerwowanego Zestawu za okazaniem Hasła odbioru dokonuje Sprzedawca w Sklepie Auchan Piaseczno. Zawarcie Umowy sprzedaży Zestawu następuje w Sklepie przy jednoczesnej obecności stron Umowy sprzedaży. Zapłata ceny za Zestaw/Zestawy odbywa się wyłącznie kartą płatniczą oraz jego wydanie następuje w Sklepie Auchan Piaseczno przy zawieraniu Umowy sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie, mającej za przedmiot zarezerwowane Zestawy, nie musi być sam Użytkownik, jednak osoba okazująca Hasło odbioru w celu zawarcia Umowy sprzedaży oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
19. Świadczenie usługi Rezerwacji następuje w wyniku podjęcia przez Użytkownika inicjatywy dokonania rezerwacji Zestawów według zasad określonych w Regulaminie. Administrator może odmówić świadczenia usługi rezerwacji Zestawów, włącznie z zablokowaniem możliwości korzystania z Serwisu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie. O powyższym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
20. W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym mogą wystąpić braki poszczególnych produktów w Zestawie, jednakże Sprzedawca dołoży najwyższej staranności aby zapewnić stosowne zamienniki i kompletność zamówienia – czym Użytkownik zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu Zestawu. Cena zestawu w takim przypadku może ulec odpowiedniej zmianie.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA

Użytkownik przed przyciśnięciem przycisku „Rezerwuję” wyraża zgodę na wykonanie w pełni przez Administratora usługi Rezerwacji, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie na odległość usługi Rezerwacji, przy czym jednocześnie Użytkownik uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy świadczenia usługi na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Dokonanie rezerwacji nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupu zarezerwowanych Zestawów, dlatego też brak możliwości odstąpienia od umowy Rezerwacji nie wpływa w żaden sposób na sytuację prawną Użytkownika.


5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik dokonując rezerwacji zobowiązany jest działać w dobrej wierze.
2. Użytkownika Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze serwisu Treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści, w szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także przepisów obowiązującego prawa.
3. W ramach korzystania z usługi niedopuszczalne jest:
a) umieszczanie na stronie Serwisie, wysyłanie pocztą elektroniczną:
i)Treści, które są niezgodne z prawem, zawierają groźby lub pomówienia, są wulgarne, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające dobra osobiste danej osoby, dyskryminujące pochodzenie rasowe lub etniczne albo narodowość;
ii)Niezamówionych treści reklamowych lub promocyjnych, elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;
b) podejmowanie prób zakłócania lub przerywania pracy Serwisu, serwerów lub sieci połączonych z Serwisem;
c) uzyskiwanie dostępu do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika;
d) naruszanie zasad bezpieczeństwa działania sieci Internet;
e) podszywanie się pod inną osobę.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Administrator Serwisu odpowiada za należyte działanie Serwisu.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz usługi rezerwacji Zestawów należy zgłaszać drogą mailową na adres e-mail: bok@auchan.pl
3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@auchan.pl . Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany w Serwisie), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.
6. Reklamacje dotyczące nabywanego od Sprzedawcy Zestawu należy kierować do Sklepu Auchan Piaseczno w Punkcie Obsługi Klienta.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu oraz umowami o świadczenie usługi rezerwacji rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.
5. Administrator informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i Administratora. Użytkownik będący Konsumentem, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika związane ze świadczeniem przez Administratora usług określonych w niniejszym Regulaminie. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.