Aplikacja

Regulamin akcji „Z Julkiem bobrem dziel się dobrem”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia  akcji promocyjnej  pod nazwą „Z Julkiem bobrem dziel się dobrem”, zwanym dalej „akcją promocyjną”. 

1.2. Organizatorem akcji promocyjnej  jest Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46 , 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000032892, Kapitał zakładowy: 906 928 900,00 zł, NIP: 526 03 09 174, REGON: 010001888 zwana dalej „organizatorem”

1.3. Akcja promocyjna  trwa od dnia 16.11.2020 r. do dnia 24.12.2020 r. lub wyczerpania zapasów. 

1.4. Akcja dotyczy produktu  maskotki – Bóbr Julek (zwanej dalej “produktem”).

1.5. W akcji bierze udział  produkt  zakupiony w okresie od dnia 16.11.2020 r. do dnia 24.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów we wszystkich sklepach sieci Auchan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej „sklepami promocyjnymi”).

1.6. Beneficjentem akcji  jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000056901.

1.7. Celem akcji  jest wsparcie zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, edukacji i oświaty, upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz młodzieży i dzieci (w tym ich wypoczynku), działalności na rzecz rodziny oraz promocji i upowszechniania wolontariatu, w szczególności poprzez sfinansowanie remontu placu zabaw przy Rodzinnym Domu Tymczasowego Pobytu „Puchatek I” w Ustroniu, zajęć edukacyjnych oraz potrzeb medycznych podopiecznych Stowarzyszenia.

 

2. ZASADY PROGRAMU

2.1. Organizator zobowiązuje się do udzielenia wsparcia finansowego działalności Sponsorowanego poprzez wpłatę środków finansowych na rzecz Sponsorowanego: 3 zł od 1 sprzedanej zabawki Bóbr Julek,  Auchan zobowiązuje się, że wsparcie finansowe na rzecz działalności Sponsorowanego będzie nie mniejsze niż kwota  150.000,00 zł. Rozliczenie akcji nastąpi najpóźniej do dnia 31.01.2021 r., a wpłata środków na rzecz Sponsorowanego do 15.02.2021 r.

2.2. Sprzedaż produktów promocyjnych w czasie trwania akcji ewidencjonowana będzie w systemie sprzedaży sklepów promocyjnych.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1.Regulamin programu jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie organizatora: Auchan Polska Sp. z o.o  oraz na stronie www.auchan.pl

3.2. Zasady przeprowadzenia akcji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia akcji.