Aplikacja

Regulamin akcji „Odkryj radość z pomagania z Bobrem Julkiem”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Odkryj radość z pomagania z Bobrem Julkiem”, zwanym dalej „Akcją promocyjną”.
 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000032892, kapitał zakładowy: 906 928 900,00 zł, NIP: 526 03 09 174, REGON: 010001888, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja promocyjna trwa od dnia 27.04.2023 r. do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 03.06.2023 r.
 4. Akcja dotyczy produktu zabawki pluszowej “Julek”, zwanego dalej “Produktem promocyjnym”.
 5. W akcji bierze udział produkt zakupiony w okresie od dnia 27.04.2023 r. do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 03.06.2023 r. we wszystkich sklepach sieci Auchan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej „sklepami promocyjnymi”). Oferta nie dotyczy Hipermarketów Racibórz, ul. Rybnicka 97 oraz Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 128.
 6. Beneficjentem akcji jest Federacja Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa; KRS 0000063599, REGON 012813018, NIP 524-21-02-362 zwana również “Sponsorowanym”.
 7. Celem Akcji jest wsparcie finansowe Federacji Polskich Banków Żywności na realizację na potrzeby ratowania żywności i przekazywania jej osobom potrzebującym.

§2. ZASADY

 1. Organizator zobowiązuje się do udzielenia wsparcia finansowego działalności Sponsorowanego poprzez wpłatę środków finansowych w wysokości 4,50 zł brutto od 1 sprzedanej zabawki Bóbr Julek. Organizator zobowiązuje się, że całkowity dochód z akcji zostanie przeznaczony na realizację na potrzeby ratowania żywności i przekazywania jej osobom potrzebującym, w tym gwarantuje że wsparcie finansowe na rzecz działalności Sponsorowanego będzie nie mniejsze niż kwota 50 000 zł brutto.Rozliczenie Akcji promocyjnej nastąpi najpóźniej do 37 dni od zakończenia akcji, a wpłata środków na rzecz Sponsorowanego odbędzie się do 51 dni od zakończenia akcji.
 2. Sprzedaż Produktów promocyjnych w czasie trwania akcji ewidencjonowana będzie w systemie sprzedaży sklepów promocyjnych.

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin programu jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie organizatora: Auchan Polska Sp. z o.o. oraz na stronie www.auchan.pl.
 2. Zasady przeprowadzenia akcji określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia akcji.