Aplikacja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „NAKLEJKOMANIA”

§1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą NAKLEJKOMANIA, prowadzona w Sklepach określonych w Załączniku nr 4 w okresie od 13.10.2022 r. do 17.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych z rabatem, określonym w Załączniku nr 1, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator – Auchan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892; NIP: 5260309174; Regon: 010001888; kapitał zakładowy w wysokości: 906 928 900 zł, (dalej „Organizator”).
 3. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki VALDINOX z linii IMPACT wymienionych w Załączniku nr 1, który Uczestnik może nabyć w Sklepach określonych w Załączniku nr 4, po cenie z rabatem 50%, po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 1.
 4. Kupon kolekcjonera – wydawana Uczestnikowi karta, której wzór zawiera Załącznik nr 2, na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Naklejki otrzymane za zakupy produktów w Sklepach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Naklejki – samoprzylepne naklejki z wizerunkiem logo – wzór Naklejek zawiera Załącznik nr 3.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w każdym ze Sklepów oraz na stronie internetowej www.auchan.pl
 7. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamierzająca wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepach prowadzonych przez Organizatora określonych w Załączniku nr 4.
 2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach oraz na stronie internetowej www.auchan.pl
 3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla klientów Sklepów określonych w Załączniku nr 4.
 4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem określonym w Załączniku nr 1, po zebraniu na Kuponie Kolekcjonera 6 naklejek.
 5. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od 13.10.2022 r. do wyczerpania zapasów lecz nie dłużej niż do 17.11.2022 r. Naklejki będą wydawane od 13.10.2022 r. do 17.11.2022 r. Zakup Produktu Promocyjnego z kuponem kolekcjonerskim będzie możliwy od 13.10.2022 r. do wyczerpania zapasów lecz nie dłużej niż do dnia 30.11.2022 r.

§3. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien odebrać w jednym ze Sklepów Kupon kolekcjonera, na którym będzie mógł gromadzić Naklejki.
 2. Kupony kolekcjonera będą dostępne nieodpłatnie w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach w Punkcie Obsługi Klientów oraz w kasach przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej.
 3. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Kupon kolekcjonera. Kupon kolekcjonera jest dokumentem na okaziciela.
 4. Naklejki zebrane przez Uczestnika na więcej niż jednym Kuponie kolekcjonera nie podlegają zsumowaniu.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8 poniżej, za każde wydane 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) na zakupy produktów podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w Auchan Supermarket, w Moje Auchan oraz w hipermarketach Auchan w okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę. Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu produktów z więcej niż jednego paragonu fiskalnego w celu otrzymania Naklejek.
 6. Dodatkowo po spełnieniu warunków z ust. 5 powyżej, w hipermarketach i supermarketach Auchan za każde zeskanowanie karty Skarbonka Uczestnik otrzymuje dodatkowo jedną Naklejkę podczas jednej transakcji.
 7. Z akcji wyłączony jest zakup napojów alkoholowych – w tym piwa bezalkoholowego, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt, produktów leczniczych, zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid, kart przedpłaconych/bonów podarunkowych oferowanych przez Sklep. Jeżeli zakup będzie obejmować produkty, o których mowa powyżej, ich wartość zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu i na tej podstawie zostanie wydana odpowiednia ilość naklejek.
 8. Podczas jednej transakcji potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego Uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 Naklejek.
 9. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.
 10. Naklejki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Po wydaniu Uczestnikowi Naklejek kasjer dokona odpowiedniej adnotacji na paragonie fiskalnym. Późniejsze wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe.
 11. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kuponie kolekcjonera.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Kuponu kolekcjonera lub Naklejek.

§4. Zasady zakupu Produktów Promocyjnych

 1. Produkty Promocyjne będą dostępne we wszystkich Sklepach w czasie trwania Akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów i będą eksponowane w specjalnie oznaczonych miejscach.
 2. Zebranie odpowiedniej ilości Naklejek i umieszczenie ich w wyznaczonej części Kuponu kolekcjonera uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki Artykułu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 1.
 3. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w każdym ze Sklepów w terminie od 13.10.2022 r. do wyczerpania zapasów lecz nie dłużej niż do 17.11.2022 r.
 4. W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przekazać kasjerowi Kupon kolekcjonera z wymaganą ilością Naklejek, o których mowa w § 2 ust. 5, naklejonych na kupon. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego Kupon kolekcjonera z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczony jako wykorzystany i przekreślony przez Kasjera.
 5. W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik, którego nie dotyczy § 4 ust.2, może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 1, tj. bez rabatu.
 6. Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli:
  1. Naklejki znajdujące się na Kuponie kolekcjonera noszą znamiona podrobienia, przerobienia lub skopiowania,
  2. Kupon kolekcjonera z Naklejkami jest zniszczony lub nieczytelny,
  3. na Kuponie kolekcjonera nie znajduje się wymagana liczba Naklejek.

§ 5. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Sklepie lub drogą pocztową na adres:

  Auchan Polska Sp. z o.o.

  ul.Puławska 46

  05-500 Piaseczno

  z dopiskiem Akcja promocyjna „NAKLEJKOMANIA”, bądź mailowo na adres kontakt@auchan.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Postanowienia punktów 1–4 powyżej nie uchybiają uprawnieniom Klientów wynikającym z rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji jest Organizator.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na rozpatrzeniu reklamacji oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą przechowywane do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego lub zakończenia ewentualnego postępowania sądowego związanego ze złożoną reklamacją.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 7. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

§ 7. Dane osobowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:
  1. zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca potrzebą jego dostosowania do takiej zmiany;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
  3. potrzeby usprawnienia działania Akcji promocyjnej, poprawy obsługi Uczestników, zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
  4. potrzeba usunięcia ewentualnych błędów, omyłek, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  5. potrzeba aktualizacji nazw, adresów, danych firmowych lub teleadresowych wskazanych w treści Regulaminu.
  6. O zmianach w Regulaminie Uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem 14 dniowym poprzez publiczne ogłoszenie o zmianie na stronie internetowej www.auchan.pl oraz w Sklepach.

 2. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
 5. Załącznik nr 1 – lista produktów promocyjnych biorących udział w akcji NAKLEJKOMANIA, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem.

Załącznik nr 1 – lista produktów promocyjnych biorących udział w akcji NAKLEJKOMANIA, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem.

Załącznik nr 2 – kupon kolekcjonera.

Podane ceny sprzedaży są cenami maksymalnymi. Ceny sprzedaży w poszczególnych supermarketach Auchan mogą być niższe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:
  1. MOJE AUCHAN Al. WILANOWSKA 89, 02-765 WARSZAWA
  2. AUCHAN SUPERMARKET Ul. GEODETÓW 23, 05-500 JÓZEFOSŁAW
  3. AUCHAN SUPERMARKET UL. GRODZISKA 46, 05-840 BRWINÓW
  4. AUCHAN SUPERMARKET UL. SŁONECZNA 2E, 32-400 MYŚLENICE
  5. AUCHAN SUPERMARKET UL. OLEŚNICKA 39, 56-410 DOBROSZYCE
  6. AUCHAN SUPERMARKET UL. KRAKOWSKA 8, 34-600 LIMANOWA
  7. AUCHAN SUPERMARKET UL. ŻWIRKI I WIGURY 4, 43-600 LIMANOWA
  8. AUCHAN SUPERMARKET UL. ZŁOTA KARCZMA 26, 80-298 GDAŃSK
  9. AUCHAN SUPERMARKET UL. PADEREWSKIEGO 35, 35-330 RZESZÓW
  10. AUCHAN SUPERMARKET UL. OKULICKIEGO 20 35-322 RZESZÓW
  11. AUCHAN SUPERMARKET UL. SOBÓTKA 86, 63-450 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  12. AUCHAN SUPERMARKET UL. ŻWIRKI 15, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  13. AUCHAN SUPERMARKET UL. PRUCHNICKA 10, 37-500 JAROSŁAW
  14. AUCHAN SUPERMARKET UL. BŁONIE 1B, 34-100 WADOWICE
  15. ,które prowadzą własną politykę cenową i mogły stosować inne ceny przed rabatem.

Załącznik nr 3 – naklejka samoprzylepna z logo

 1. Załącznik nr 4 – lista sklepów uczestniczących w akcji
  1. AUCHAN KRAKÓW POKOJU AL. POKOJU 67, 31-580 KRAKÓW
  2. AUCHAN KRAKÓW BRONOWICE UL. STAWOWA 61, 31-346 KRAKÓW
  3. AUCHAN KRAKÓW BONARKA UL. KAMIEŃSKIEGO 11, 30-644 KRAKÓW
  4. AUCHAN KRAKÓW BORA AL. BORA-KOMOROWSKIEGO 37, 31-876 KRAKÓW
  5. AUCHAN RZESZÓW KRASNE 20B, 36-007 KRASNE K. RZESZOWA
  6. AUCHAN MIKOŁÓW UL. GLIWICKA 3, 43-190 MIKOŁÓW
  7. AUCHAN ŻORY UL. FRANCUSKA 11, 44-240 ŻORY
  8. AUCHAN KIELCE UL. RADOMSKA 20C, 25-323 KIELCE
  9. AUCHAN LUBLIN AL. WITOSA 32A, 20-315 LUBLIN
  10. AUCHAN CZĘSTOCHOWA PÓŁNOC UL. KISIELEWSKIEGO 8/16, 42-200 CZĘSTOCHOWA
  11. AUCHAN CZĘSTOCHOWA POCZESNA UL. KRAKOWSKA 10, 42-262 POCZESNA
  12. AUCHAN WROCŁAW BIELANY UL. FRANCUSKA 6, 55-040 KOBIERZYCE
  13. AUCHAN WROCŁAW KORONA UL. KRZYWOUSTEGO 126, 51-421 WROCŁAW
  14. AUCHAN GLIWICE UL. RYBNICKA 207, 44-122 GLIWICE
  15. AUCHAN KATOWICE UL. N I J. RENCÓW 30, 40-878 KATOWICE
  16. AUCHAN SOSNOWIEC UL. ZUZANNY 20, 41-219 SOSNOWIEC
  17. AUCHAN BIELSKO-BIAŁA UL. BOH. MONTE CASINO 421, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
  18. AUCHAN BYDGOSZCZ FORDON UL. REJEWSKIEGO 3, 85-791 BYDGOSZCZ
  19. AUCHAN BYDGOSZCZ KRUSZWICKA UL. KRUSZWICKA 1, 85-213 BYDGOSZCZ
  20. AUCHAN POZNAŃ SWADZIM UL. ŚW. ANTONIEGO 2, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
  21. AUCHAN POZNAŃ KOMORNIKI UL. GŁOGOWSKA 432, 60-004 POZNAŃ
  22. AUCHAN SZCZECIN KOŁBASKOWO USTOWO 45, 70-001 SZCZECIN
  23. AUCHAN PIASECZNO UL. PUŁAWSKA 46, 05-500 PIASECZNO
  24. AUCHAN WARSZAWA MARKI AL. J.PIŁSUDSKIEGO 1, 05-270 WARSZAWA MARKI
  25. AUCHAN WARSZAWA JANKI UL.MSZCZONOWSKA 3, 05-090 JANKI
  26. AUCHAN WARSZAWA WOLA UL. GÓRCZEWSKA 124, 01-460 WARSZAWA
  27. AUCHAN BIAŁYSTOK PRODUKCYJNA UL. PRODUKCYJNA 84, 15-680 BIAŁYSTOK
  28. AUCHAN BIAŁYSTOK HETMAŃSKA UL. HETMAŃSKA 16, 15-727 BIAŁYSTOK
  29. AUCHAN RUMIA UL. GRUNWALDZKA 108, 84-230 RUMIA
  30. AUCHAN GDAŃSK UL. SZCZĘŚLIWA 3, 80-176 GDAŃSK
  31. AUCHAN PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 140, 09-400 PŁOCK
  32. AUCHAN WARSZAWA ŁOMIANKI UL. BRUKOWA 25, 05-920 ŁOMIANKI
  33. AUCHAN WARSZAWA MODLIŃSKA UL. MODLIŃSKA 8, 03-216 WARSZAWA
  34. AUCHAN WARSZAWA URSYNÓW UL. PUŁAWSKA 427, 02-801 WARSZAWA
  35. AUCHAN WARSZAWA JUBILERSKA UL. JUBILERSKA 1/3, 04-190 WARSZAWA
  36. AUCHAN RADOM USTRONIE UL. GRZECZNAROWSKIEGO 28, 26-604 RADOM
  37. AUCHAN ŁÓDŹ POLESIE UL. JANA PAWŁA II 30, 93-570 ŁÓDŹ
  38. AUCHAN ŁÓDŹ MANUFAKTURA UL. KARSKIEGO 5, 91-071 ŁÓDŹ
  39. AUCHAN WARSZAWA OKĘCIE AL. KRAKOWSKA 61, 02-183 WARSZAWA
  40. AUCHAN ŁÓDŹ TULIPAN AL. PIŁSUDSKIEGO 94, 92-202 ŁÓDŹ
  41. AUCHAN LUBLIN UL. WITOLDA CHODŹKI 14, 20-093 LUBLIN
  42. AUCHAN ŁÓDŹ 1 UL. BRZEZIŃSKA 27/29, 92-103 ŁÓDŹ
  43. AUCHAN RADOM UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 4, 26 – 617 RADOM
  44. AUCHAN PIOTRKÓW TRYB. UL. GEN. SIKORSKIEGO 13/17, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
  45. AUCHAN GDYNIA UL. GÓRSKIEGO 2, 81-304 GDYNIA
  46. AUCHAN TORUŃ COPERNICUS UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, 87-100 TORUŃ
  47. AUCHAN TORUŃ GRUDZIĄDZKA UL. GRUDZIĄDZKA 162, 87-100 TORUŃ
  48. AUCHAN GDAŃSK OSOWA UL. SPACEROWA 48, 80-299 GDAŃSK
  49. AUCHAN GDAŃSK KOŁOBRZESKA UL. KOŁOBRZESKA 32, 80-394 GDAŃSK
  50. AUCHAN WŁOCŁAWEK UL. CMENTARNA 10, 87-800 WŁOCŁAWEK
  51. AUCHAN OLSZTYN AL. GEN. SIKORSKIEGO 2B, 10-088 OLSZTYN
  52. AUCHAN SŁUPSK UL. SZCZECIŃSKA 6, 76-251 KOBYLNICA K.SŁUPSKA
  53. AUCHAN WAŁBRZYCH UL. WIENIAWSKIEGO 19, 58-306 WAŁBRZYCH
  54. AUCHAN LEGNICA UL. SCHUMANA 11, 59-220 LEGNICA
  55. AUCHAN SZCZECIN STRUGA UL. STRUGA 36, 70-784 SZCZECIN
  56. AUCHAN POZNAŃ UL. SZWAJCARSKA 14, 61-285 POZNAŃ
  57. AUCHAN SZCZECIN 3 AL. WYZWOLENIA 18/20, 70-554 SZCZECIN
  58. AUCHAN POZNAŃ 2 UL. BUKOWSKA 156, 60-198 POZNAŃ
  59. AUCHAN JELENIA GÓRA UL. JANA PAWŁA II 51, 58-506 JELENIA GÓRA
  60. AUCHAN OPOLE WROCŁAWSKA UL. WROCŁAWSKA 154, 45-835 OPOLE
  61. AUCHAN OPOLE SOSNKOWSKIEGO UL. SOSNKOWSKIEGO 16, 45-273 OPOLE
  62. AUCHAN BYTOM UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 96, 41-914 BYTOM
  63. AUCHAN ZABRZE UL. PLUT. R.SZKUBACZA 1, 41-800 ZABRZE
  64. AUCHAN ZABRZE PLATAN PL. TEATRALNY 12, 41-800 ZABRZE
  65. AUCHAN RYBNIK UL. KOTUCZA 100, 44-210 RYBNIK
  66. AUCHAN KATOWICE UL. PUŁASKIEGO 60, 40-028 KATOWICE
  67. AUCHAN DĄBROWA GÓRNICZA UL. SOBIESKIEGO 6, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
  68. AUCHAN TYCHY AL. BIELSKA 107, 43-100 TYCHY
  69. AUCHAN NOWY SĄCZ UL. GORZKOWSKA 32, 33-300 NOWY SĄCZ
  70. AUCHAN TARNÓW UL. BŁONIE 2, 33-100 TARNÓW
  71. MOJE AUCHAN UL.LIGONIA 21, 40-036 KATOWICE
  72. MOJE AUCHAN UL.SZCZECIŃSKA 18, 40-139 KATOWICE
  73. MOJE AUCHAN UL. ANDERSENA 4, 01-911 WARSZAWA
  74. MOJE AUCHAN UL. ODKRYTA 62, 03-140 WARSZAWA
  75. MOJE AUCHAN UL.WYSZYŃSKIEGO 7 BL.21, 05-220 ZIELONKA
  76. MOJE AUCHAN UL. Al. WILANOWSKA 89, 02-765 WARSZAWA
  77. AUCHAN SUPERMARKET Ul. GEODETÓW 23, 05-500 JÓZEFOSŁAW
  78. AUCHAN SUPERMARKET UL. GRODZISKA 46, 05-840 BRWINÓW
  79. AUCHAN SUPERMARKET UL. SŁONECZNA 2E, 32-400 MYŚLENICE
  80. AUCHAN SUPERMARKET UL. KRAKOWSKA 8, 34-600 LIMANOWA
  81. AUCHAN SUPERMARKET UL. ŻWIRKI I WIGURY 4, 43-600 LIMANOWA
  82. AUCHAN SUPERMARKET UL. ZŁOTA KARCZMA 26, 80-298 GDAŃSK
  83. AUCHAN SUPERMARKET UL. OLEŚNICKA 39, 56-410 DOBROSZYCE
  84. AUCHAN SUPERMARKET UL. OŚWIĘCIMSKA 425, 43-155 BIERUŃ STARY
  85. AUCHAN SUPERMARKET UL. MOŁDAWSKA 7/7A, 02-132 WARSZAWA (OCHOTA)
  86. AUCHAN SUPERMARKET UL. SZAFIROWA 55, 44-100 GLIWICE
  87. AUCHAN SUPERMARKET UL. SOKOŁOWSKA 9, 01-142 WARSZAWA
  88. AUCHAN SUPERMARKET UL. WARSZAWSKA 94, 05-520 KONSTANCIN -JEZIORNA (BIELAWA)
  89. AUCHAN SUPERMARKET UL. POKORNA 2 /STAWKI, 00-199 WARSZAWA
  90. AUCHAN SUPERMARKET UL. BONIFACEGO 70 LOK 12, 02-936 WARSZAWA
  91. AUCHAN SUPERMARKET UL. ZADOLE 2, 40-719 KATOWICE
  92. AUCHAN SUPERMARKET UL. USTRONIE 1/3 50-302 WROCŁAW
  93. AUCHAN SUPERMARKET AL.RZECZYPOSPOLITEJ 17 ,02-972 WARSZAWA (WILANÓW)
  94. AUCHAN SUPERMARKET UL. ZWYCIĘSKA 14A-14B, 53-033 WROCŁAW
  95. AUCHAN SUPERMARKET UL. ŚWIATOWIDA 57, 03-144 WARSZAWA
  96. AUCHAN SUPERMARKET UL. WARSZAWSKA 43, 05-820 PIASTÓW
  97. AUCHAN SUPERMARKET UL. FOCHA 7/15, 42-200 CZĘSTOCHOWA
  98. AUCHAN SUPERMARKET UL. MACKIEWICZA 17, 31-214 KRAKÓW
  99. AUCHAN SUPERMARKET UL. JANA PAWŁA II 8, 33-100 TARNÓW
  100. AUCHAN SUPERMARKET UL. BRONIEWSKIEGO 28, 01-771 WARSZAWA
  101. AUCHAN SUPERMARKET UL. HUBSKA 102/118, 50-505 WROCŁAW
  102. AUCHAN SUPERMARKET UL. KOLEJOWA 18, 41-902 BYTOM
  103. AUCHAN SUPERMARKET UL. MEKSYKAŃSKA 8, 03-948 WARSZAWA
  104. AUCHAN SUPERMARKET UL. CH.DE GAULLE’A 111-113, 41-800 ZABRZE
  105. AUCHAN SUPERMARKET AL.NIEPODLEGŁOŚCI 22, 05-600 GRÓJEC
  106. AUCHAN SUPERMARKET UL. KOBIELSKA 23, 04-359 WARSZAWA (WIATRACZNA)
  107. AUCHAN SUPERMARKET UL. PANEWNICKA 141, 40-772 KATOWICE
  108. AUCHAN SUPERMARKET UL. LEŚNA 4 , 42-200 CZĘSTOCHOWA DŹBÓW
  109. AUCHAN SUPERMARKET UL. KOŚCIELNA 30, 41-103 SIEMIANOWICE
  110. AUCHAN SUPERMARKET UL. REDŁOWSKA 41, 81-450 GDYNIA
  111. AUCHAN SUPERMARKET UL. PADEREWSKIEGO 35, 35-330 RZESZÓW
  112. AUCHAN SUPERMARKET UL. OKULICKIEGO 20 35-322 RZESZÓW
  113. AUCHAN SUPERMARKET UL. SOBÓTKA 86, 63-450 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  114. AUCHAN SUPERMARKET UL. ŻWIRKI 15, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  115. AUCHAN SUPERMARKET UL. PRUCHNICKA 10, 37-500 JAROSŁAW
  116. AUCHAN SUPERMARKET UL. BŁONIE 1B, 34-100 WADOWICE