Regulamin Aplikacji Mobilnej Auchan

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej Auchan, będącej oprogramowaniem działającym na urządzeniach mobilnych (np. telefonach komórkowych, smartfonach) z systemem operacyjnym iOS lub Android, posiadających dostęp do Internetu (dalej: „Aplikacja”).

1.2. Operatorem Aplikacji jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy
ul. Puławskiej 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032892, o kapitale zakładowym 906 928 900,00 PLN, NIP 5260309174, REGON 0100001888, kontakt@auchan.pl (dalej: „Operator” lub „Auchan Polska”).

1.3. Zasady korzystania z Aplikacji zostały opisane w Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej zakupy.auchan.pl, w sklepach App Store i Google Play oraz bezpośrednio w Aplikacji. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

1.4 Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,

(zwane dalej: „Użytkownikami”).

1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

a. App Store (dla systemu iOS),

b. Google Play (dla systemu Android).

1.6. Pobranie Aplikacji z ww. sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.

1.7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania
z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych
z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie
z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 9.0,

b. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 5.0.

2.3.  Aplikacja działa w trybie on-line, tj. kiedy w urządzeniu przenośnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji można korzystać także w trybie off-line. Operator nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas działania ich w trybie off-line.

2.4. Aplikacja daje możliwość Użytkownikowi:

 1. korzystania z przeglądania lokalizacji i informacji o sklepach Auchan Polska oraz – po wyrażeniu zgody na dostęp do danych o lokalizacji urządzenia – z funkcji wskazania danych do nawigacji do tych sklepów (nawigacja jest możliwa za pomocą zewnętrznych aplikacji);
 2. przeglądania aktualnych promocji oraz gazetek Auchan Polska;
 3. założenia Cyfrowego Konta Auchan, po uprzednim zaakceptowaniu „Regulaminu Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl”, i korzystania z dostępnych tam funkcjonalności.

2.5. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także
z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

3.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora,
  z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

3.4. Zabrania się Użytkownikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

4.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

4.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

5.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

5.2. Samo odinstalowanie Aplikacji z urządzenia przenośnego Użytkownika, nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej funkcjonalności opisanych w pkt 2.4 lit. c Regulaminu. Użytkownik może zrezygnować z ww. funkcjonalności zgodnie z zasadami opisanymi w „Regulaminie Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl”.

5.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących
w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

5.4.  Operator może w każdym czasie wycofać dostęp do Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności po powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem, chyba że „Regulamin Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl” przewiduje dłuższy termin, wówczas zastosowanie znajdują postanowienia tego regulaminu. Informację w zakresie,
o jakim mowa w tym przepisie, Operator zamieści na stronie auchan.pl.

VI. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej kontakt@auchan.pl.

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy nieprawidłowego działania aplikacji, powinna zawierać również nazwę i model urządzenia mobilnego oraz aktualną wersję systemu operacyjnego i przeglądarki zainstalowanych na tym urządzeniu.

6.3. Operator rozpatruje reklamację i informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej,
o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od jej otrzymania. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o ich uzupełnienie.

VII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

7.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie z ważnej przyczyny, takiej jak:

 1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
 2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
 3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
 4. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
 5. zmiana funkcjonalności Aplikacji, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany;
 6. zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
 7. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w Regulaminie;
 8. usprawnienie obsługi Użytkowników.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

7.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej auchan.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w Aplikacji, a także w sklepach App Store i Google Play.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

8.2. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od opublikowania.