REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kupon rabatowy 15 PLN  za zakupy produktów powyżej 250 PLN”

(dalej: „Regulamin”)

Postanowienia Ogólne

 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Kupon rabatowy 15 PLN  za zakupy produktów  powyżej 250 PLN ” dalej zwana „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Auchan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892; NIP: 5260309174; Regon: 010001888; kapitał zakładowy w wysokości:  906 928 900 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie Hipermarketu Auchan Łomianki ul.Brukowa 25, 05-092 Łomianki  (dalej zwanego: ,,Sklepem’’).
 4. Promocja trwać będzie w dniach: 19 września – 1 października 2022 r., zwana dalej „Okresem promocji”.
 5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w Okresie promocji zakupiła produkty o wartości powyżej 250 PLN w Sklepie (dalej: ,,Uczestnik’’).

Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja polega na tym, że:
  • Uczestnik kupując w Okresie promocji produkty o wartości powyżej 250 PLN w Sklepie z wyjątkiem:
   • produktów alkoholowych – w tym piwa i wina bezalkoholowego;
   • wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
   • produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 poz. 944),
   • preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021),
   • pokarmu i akcesoriów dla zwierząt

   otrzyma kupon rabatowy o wartości 15 PLN do wykorzystania w Steakownia Łomianki ul.Brukowa 25, 05-092 Łomianki zwaną dalej “ Steakownia”. Kupon rabatowy wydrukuje się na kasie do paragonu.

 2. Kupon będzie ważny od dnia 19 września do dnia 1 października 2022 r.
 3. Warunkiem skorzystania z kuponu rabatowego w Steakownia Łomianki w Okresie promocji jest dokonanie zakupów za min. 35 PLN z wyłączeniem alkoholu (w tym napojów o zawartości alkoholu 0,0% vol.).
 4. Kupon może być wykorzystany tylko jeden raz i nie podlega wymianie na gotówkę.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2022 r.
 2. Regulamin będzie dostępny w Sklepie, Steakowni oraz na stronie www.auchan.pl.
 3. Reklamacje związane z organizacją i sposobem przeprowadzenia Promocji (dalej „Reklamacje”) należy zgłaszać bezpośrednio na piśmie w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupu w ramach Promocji lub listem poleconym na adres tego Sklepu.
 4. Reklamacja, o której mowa w punkcie 3 powyżej zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu rozpatrywania reklamacji jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@auchan.pl. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu rozpatrywania reklamacji dostępnych jest w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/polityka-prywatnosci.

Auchan Polska Sp. z o.o. Piaseczno, dnia 19 września 2022 r.