Aplikacja

Regulamin „Kupony promocyjne w Aplikacji Mobilnej Auchan”

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z kuponów promocyjnych w aplikacji mobilnej Auchan dla uczestników programu lojalnościowego „Skarbonka” (dalej: „Akcja kuponowa” lub „Akcja”).

2 .Organizatorem Akcji kuponowych jest Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ulicy Puławskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892, NIP: 5260309174, kapitał zakładowy w wysokości 906 928 900,00 zł, adres e-mail: kontakt@auchan.pl (dalej: „Organizator” lub „Auchan Polska”).

3. Z Akcji może skorzystać każda osoba fizyczna będąca uczestnikiem programu lojalnościowego „Skarbonka”, organizowanego przez Auchan Polska (dalej – odpowiednio: „Uczestnik” i „Program Skarbonka”), która równocześnie jest zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem aplikacji mobilnej Auchan (dalej: „Aplikacja Mobilna Auchan”).

4. Do zalogowania w Aplikacji Mobilnej Auchan jest wymagane posiadanie Cyfrowego Konta Auchan. Zasady i warunki tworzenia i korzystania z Cyfrowego Konta Auchan są określone w „Regulaminie Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl”, dostępnym na stronie internetowej https://zakupy.auchan.pl/regulamin oraz w Aplikacji Mobilnej Auchan.

5. Regulamin Programu Skarbonka jest dostępny na stronie internetowej https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/prawny/regulamin-programu-lolajnosciowego-skarbonka, na stronie internetowej www.skarbonka.auchan.pl, w Aplikacji Mobilnej Auchan oraz w punktach obsługi klienta w sklepach Auchan objętych Programem Skarbonka.

6. Regulamin Aplikacji Mobilnej Auchan jest dostępny na stronie internetowej https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/regulamin-aplikacji-mobilnej oraz w Aplikacji Mobilnej Auchan.

7. Akcja jest prowadzona wyłącznie w stacjonarnych sklepach Auchan objętych Programem Skarbonka (dalej: „Sklep/Sklepy”). Lista Sklepów objętych Akcją jest dostępna w Załączniku nr 1. W Załączniku nr 1 są również odrębnie wymienione sklepy Auchan, w których Akcja nie obowiązuje (sklepy wyłączone z Akcji). Akcja nie obejmuje ponadto sklepu internetowego zakupy.auchan.pl ani sprzedaży przez Internet prowadzonej przez Auchan Polska.

8. Akcja polega na tym, że uczestnik Programu Skarbonka (dalej: „Uczestnik”) otrzymuje okresowo zindywidualizowane kupony (dalej: „Kupon/Kupony”), umożliwiające zakup wybranych produktów z asortymentu Sklepów w ramach różnego rodzaju mechanizmów promocyjnych (takich jak oferty łączone, wiązane lub warunkowe – przykładowo „kup 4 zapłać za 3”), zgodnie z postanowieniami regulaminu i warunkami dotyczącymi danego Kuponu.

9. Aktualne Kupony, o których mowa powyżej, są wyświetlane Uczestnikowi w Aplikacji Mobilnej Auchan w zakładce „Kupony”. W przypadku Uczestnika, który wyraził stosowną zgodę marketingową, Kupony mogą być również przesyłane pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie Skarbonka.

10. Poszczególne oferty (Kupony), kierowane do Uczestnika, są ważne przez czas wskazany w tych ofertach (Kuponach). Po upływie tego czasu oferta (Kupon) wygasa i nie można z niej skorzystać.

11. Kupony, o których mowa w regulaminie, są zindywidualizowane. Oznacza to, że Auchan Polska kieruje Kupony do poszczególnych grup Uczestników na podstawie kryteriów takich jak: historia zakupów dokonywanych w sklepach Auchan w ramach Programu Skarbonka, lokalizacja, płeć, wiek (grupa wiekowa). Oferta kuponowa dla wybranej w ten sposób grupy Uczestników będzie dotyczyła tych samych produktów lub grup produktów i będzie taka sama. Przykładowo, w ramach Akcji: (1) Uczestnicy, którzy w ciągu ostatniego półrocza kupili w Auchan Polska rower, mogą otrzymać Kupon dotyczący oferty na zakup akcesoriów rowerowych w Sklepach; (2) Uczestnicy, którzy według danych posiadanych przez Auchan Polska dokonują zakupów w Warszawie, mogą otrzymać Kupon ważny w Sklepie znajdującym się w Warszawie; (3) Uczestnicy, którzy według danych posiadanych przez Auchan Polska są płci męskiej, a ich historia zakupów wskazuje, że kupowali w sklepach Auchan odzież, mogą otrzymać Kupon dotyczący oferty odzieży męskiej w Sklepach.

12. Organizator informuje, że decyzje w sprawie ofert kuponowych, w tym kryteriów, na podstawie których Kupony są przydzielane, są podejmowane z udziałem personelu Auchan Polska, nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i nie stanowią zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

13. Akcje kuponowe, o których mowa w regulaminie są dodatkową korzyścią dla Uczestników Programu Skarbonka. Jednakże Uczestnik, który nie chce brać udziału w Akcjach kuponowych (w szczególności nie chce otrzymywać spersonalizowanych Kuponów), może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw do Organizatora. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@auchan.pl.

14. Każdy Kupon zawiera informacje takie jak: opis mechanizmu umożliwiającego skorzystanie z Kuponu, datę obowiązywania oferty, warunki skorzystania z Kuponu, kod kreskowy Kuponu (do wykorzystania w Sklepie stacjonarnym) oraz link do niniejszego regulaminu.

15. Kupon jest kuponem jednorazowego użytku. Oznacza to, że Kupon nie może być, po jego wykorzystaniu, użyty przez Uczestnika ponownie.

16. Aby wykorzystać Kupon, należy przed dokonaniem płatności:
a) w przypadku kasy obsługowej – okazać kartę Skarbonka (fizyczną lub wirtualną) oraz kod kreskowy Kuponu z Aplikacji Mobilnej Auchan pracownikowi kasy Sklepu podczas przeprowadzanej transakcji zakupu (najpóźniej przed dokonaniem płatności);
b) w przypadku kasy samoobsługowej – samodzielnie zeskanować kartę Skarbonka (fizyczną lub wirtualną) na początku transakcji oraz kod kreskowy Kuponu z aplikacji mobilnej Auchan i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kasy samoobsługowej.

17. Organizator informuje, że oferta kuponowa w ramach tej samej grupy produktów może się różnić między poszczególnymi Sklepami. W szczególności, w Sklepach różnych formatów (hipermarket Auchan, supermarket Auchan, sklepy Moje Auchan) mogą być oferowane różne produkty.

18. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani zniżkami oraz kuponami rabatowymi (np. kuponami rabatowymi Sodexo), chyba że Auchan Polska w odniesieniu do danej akcji promocyjnej, zniżki lub kuponu wyraźnie wskaże inaczej. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.

19. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej w szczególności niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa. Reklamację można zgłosić w dowolny sposób umożliwiający Auchan Polska zapoznanie się z jej treścią, np. na piśmie w punkcie obsługi klienta w Sklepie, którego dotyczy reklamacja, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@auchan.pl (z zalecanym tytułem: „Reklamacja – Kupony”). Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania, a także dane osoby składającej reklamację, umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację.

20. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni (liczonych od daty otrzymania reklamacji). Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została otrzymana.

21. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno). Dane są przetwarzane w celu przygotowania i dostarczenia Kuponów, realizacji Akcji, rozpatrywania reklamacji oraz ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Akcją. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora zostały opisane w Polityce prywatności udostępnionej na stronie internetowej: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/obowiazek-informacyjny-udzial-w-programie-skarbonka. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych Auchan Polska za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących kwestii związanych z Programem Skarbonka, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Programu Skarbonka.

23. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

24. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/prawny/regulaminy-akcji-promocyjnych, w Aplikacji Mobilnej Auchan oraz w punktach obsługi klienta w Sklepach objętych Akcją.

25. Akcja jest prowadzona do odwołania.

26. O odwołaniu Akcji Organizator powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób odpowiadający sposobowi, w jaki Akcja została ogłoszona. Odwołanie Akcji nie wpływa na poszczególne oferty kuponowe(Kupony) dostarczone lub ogłoszone Uczestnikom w ramach Akcji przed odwołaniem Akcji.

27. Postanowienie punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zmiany regulaminu Akcji. Zmiana regulaminu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, takiej jak: zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji, mająca wpływ na treść regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany; przeciwdziałanie nadużyciom lub naruszeniom regulaminu; zmiana w zakresie czynności technicznych niezbędnych do zrealizowania Kuponu; usprawnienie obsługi Uczestników; usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w treści regulaminu; aktualizacja listy Sklepów. Zmiana nie może modyfikować istoty Akcji ani prowadzić do pozbawienia Uczestników praw nabytych na podstawie Kuponów przed wejściem zmiany w życie.


Załącznik nr 1

Lista Sklepów, w których obowiązują Kupony (sklepy objęte Akcją):
1. Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno
2. Auchan Wola, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa
3. Auchan Modlińska, ul. Modlińska 5, 03-216 Warszawa
4. Auchan Białystok, ul. Produkcyjna 84, 16-680 Białystok
5. Auchan Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3, 80-176 Gdańsk
6. Auchan Bydgoszcz, ul. M. Rejewskiego 3, 85-791 Bydgoszcz
7. Auchan Bielsko, ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała
8. Auchan Częstochowa, ul. Krakowska 10, 42-264 Poczesna k. Częstochowy
9. Auchan Katowice, ul. Reńców 30, 40-878 Katowice
10. Auchan Komorniki, Głogowska 432, 60-004 Komorniki k. Poznania
11. Auchan Mikołów, ul. Gliwicka 3, 43-190 Mikołów
12. Auchan Płock, ul. Wyszogrodzka 142, 09-400 Płock-Podolszyce Południowe
13. Auchan Sosnowiec, ul Zuzanny 20, 41-207 Sosnowiec
14. Auchan Swadzim, ul. Św. Antoniego 2, 62-080 Swadzim
15. Auchan Żory, ul. Francuska 2, 44-240 Żory
16. Auchan Wrocław, ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce k. Wrocławia
17. Auchan Krasne, 36-007 Krasne k. Rzeszowa
18. Auchan Legnica, al. Rzeczypospolitej 116, 59 220 Legnica
19. Auchan Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19, 58-306 Wałbrzych
20. Auchan Rumia, ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia
21. Auchan Szczecin, ul. Ustawo 45, 70-001 Szczecin
22. Auchan Białystok, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok
23. Auchan Kraków, ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków
24. Auchan Gliwice, ul. Rybnicka 207, 44-122 Gliwice
25. Auchan Łomianki, ul. Brukowa 25, Łomianki
26. Auchan Bronowice, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków
27. Auchan Lublin, al. Witosa 32A, 20-315 Lublin
28. Auchan Opole, ul. Wrocławska 154, 45-835 Opole
29. Auchan Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
30. Auchan Marki, al. Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki
31. Auchan Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa
32. Auchan Kraków, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków
33. Auchan Gdynia, ul. Górskiego 2, 81-304 Gdynia
34. Auchan Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, 26-604 Radom
35. Auchan Tychy, al. Bielska 107, 43-100 Tychy
36. Auchan Toruń, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń
37. Auchan Łódź, ul. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź
38. Auchan Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 96, 49-914 Bytom
39. Auchan Zabrze, ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze
40. Auchan Zabrze, pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze
41. Auchan Jubilerska, ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa
42. Auchan Wrocław, ul. Krzywoustego 126, 51-421 Wrocław
43. Auchan Toruń, ul. Grudziądzka 162, 87-100 Toruń
44. Auchan Kraków, aleja Bora Komorowskiego 37, 31-876 Kraków
45. Auchan Janki, ul. Mszczonowska 3 Janki, 05-090 Warszawa
46. Auchan Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1, 85-213 Bydgoszcz
47. Auchan Ursynów, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa
48. Auchan Łódź, ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź
49. Auchan Gdańsk, ul. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk
50. Auchan Łódź, ul. Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź
51. Auchan Okęcie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
52. Auchan Włocławek, ul. Cmentarna 10, 87-800 Włocławek
53. Auchan Lublin, ul. Witolda Chodźki 14, 20-093 Lublin
54. Auchan Szczecin, ul. Struga 36, 70-785 Szczecin
55. Auchan Kielce, ul. Radomska 20C, 25-323 Kielce
56. Auchan Opole, ul. Sosnkowskiego 16, 45-267 Opole
57. Auchan Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32, 80-394 Gdańsk
58. Auchan Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz
59. Auchan Olsztyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2B, 11-041 Olsztyn
60. Auchan Poznań Bukowska, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań
61. Auchan Rybnik, ul. Jana Kotucza 100, 44-200 Rybnik
62. Auchan Łódź Brzezińska, ul. Brzezińska 27/29, 90-103 Łódź
63. Auchan Szczecin Galaxy, Al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin
64. Auchan Poznań Szwajcarska, ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań
65. Auchan Kobylnica, ul. Szczecińska 6, 76-251 Kobylnica
66. Auchan Katowice 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60, 40-028 Katowice
67. Auchan Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra
68. Auchan Radom Żółkiewskiego, ul. Żółkiewskiego 4, 26-639 Radom
69. Auchan Tarnów, ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów
70. Auchan Piotrków Trybunalski, al. Gen Sikorskiego 13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski
71. Moje Auchan, Warszawa, ul. Andersena 4, 01-911 Warszawa
72. Auchan Supermarket, Konstancin, ul. Warszawska 94, 05-520 Konstancin-Jeziorna
73. Auchan Supermarket, Gdynia, ul Redłowska 41, 81-450 Gdynia
74. Moje Auchan, Warszawa, Odkryta 62, 00-001 Warszawa
75. Auchan Supermarket, Częstochowa, ul. Focha 7/15, 42-200 Częstochowa
76. Auchan Supermarket, Częstochowa, ul. Leśna 4, 42-200 Częstochowa
77. Auchan Supermarket, Bieruń, ul. Oświęcimska 425, 43-155 Bieruń
78. Auchan Supermarket, Bytom, ul. Kolejowa 18, 41-902 Bytom
79. Auchan Supermarket, Gliwice, ul. Żabińskiego 55, 44-212 Gliwice
80. Auchan Supermarket, Grójec, Al. Niepodległości 22, 05-600 Grójec
81. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Ligonia 21, 40-036 Katowice
82. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Szczecińska 18, 40-139 Katowice
83. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Zadole 2, 40-719 Katowice,
84. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Panewnicka 141, 40-772 Katowice,
85. Auchan Supermarket, Kraków, ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków
86. Auchan Supermarket, Piastów, ul. Warszawska 43, 05-820 Piastów
87. Auchan Supermarket, Siemianowice, ul. Kościelna 30, 41-103 Siemianowice Śląskie
88. Auchan Supermarket, Tarnów, ul. Jana Pawła II 8, 33-100 Tarnów
89. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Pokorna 2, 00-199 Warszawa
90. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Sokołowska 9, 01-142 Warszawa
91. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa
92. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Mołdawska 7a, 02-132 Warszawa
93. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Św. Bonifacego 70 lok. 12, 02-936 Warszawa
94. Auchan Supermarket, Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 17, 02-972 Warszawa
95. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Meksykańska 8, 03-948 Warszawa
96. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Kobielska 23, 04-359 Warszawa
97. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Światowida 57, 03-144 Warszawa
98. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Ustronie 1-3, 50-302 Wrocław
99. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Hubska 102/118, 50-505 Wrocław
100. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Zwycięska 14a-14b, 53-033 Wrocław
101. Auchan Supermarket, Zabrze, ul. De Gaulle 111-113, 41-800 Zabrze
102. Auchan Supermarket, Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7 bl. 21, 05-220 Zielonka
103. Auchan Supermarket, Józefosław, ul. Geodetów 23, 05-500 Józefosław
104. Auchan Supermarket, Brwinów, ul. Grodziska 46, 05-840 Brwinów
105. Moje Auchan, Wilanowska, Al. Wilanowska 89, 02-756 Warszawa
106. Auchan Supermarket, ul. Słoneczna 2E, 32-400 Myślenice
107. Auchan Supermarket, ul. Oleśnicka 39, 56-410, Dobroszyce
108. Auchan Supermarket, ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk
109. Auchan Supermarket, ul. Żwirki i Wigury 4, 34-600 Limanowa
110. Auchan Supermarket, ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa
111. Auchan Supermarket ul. Paderewskiego 35, 35-328 Rzeszów
112. Auchan Supermarket Sobótka 86, 63-450 Sobótka
113. Auchan Supermarket ul. Żwirki 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski
114. Auchan Supermarket ul. Okulickiego 20, 35-222 Rzeszów
115. Auchan Supermarket ul. Błonie 1B/5, 34-100 Wadowice
116. Auchan Supermarket ul. Pruchnicka 10, 37-500 Jarosław

Kupony nie obowiązują w następujących sklepach (sklepy wyłączone z Akcji):

1. Auchan Zielona Góra, ul. Batorego 28, 65-375 Zielona Góra
2. Auchan Racibórz, ul. Rybnicka 97, 47-400 Racibórz