Aplikacja

Regulamin „Kupony rabatowe w Aplikacji Mobilnej Auchan”

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z kuponów rabatowych w aplikacji mobilnej Auchan dla uczestników programu lojalnościowego „Skarbonka” (dalej: „Akcja rabatowa” lub „Akcja”).

 2. Organizatorem Akcji rabatowej jest Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ulicy Puławskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892, NIP: 5260309174, kapitał zakładowy w wysokości 906 928 900,00 zł, adres e-mail: kontakt@auchan.pl (dalej: „Organizator” lub „Auchan Polska”).

 3. Z Akcji rabatowej może skorzystać każda osoba fizyczna będąca uczestnikiem programu lojalnościowego „Skarbonka”, organizowanego przez Auchan Polska (dalej: „Program Skarbonka”), która równocześnie jest zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem aplikacji mobilnej Auchan (dalej: „Aplikacja Mobilna Auchan”).

 4. Do zalogowania w Aplikacji Mobilnej Auchan jest wymagane posiadanie Cyfrowego Konta Auchan. Zasady i warunki tworzenia i korzystania z Cyfrowego Konta Auchan są określone w „Regulaminie Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl”, dostępnym na stronie internetowej https://zakupy.auchan.pl/regulamin oraz w Aplikacji Mobilnej Auchan.

 5. Regulamin Programu Skarbonka jest dostępny na stronie internetowej https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/prawny/regulamin-programu-lolajnosciowego-skarbonka , na stronie internetowej www.skarbonka.auchan.pl , w Aplikacji Mobilnej Auchan oraz w punktach obsługi klienta w sklepach Auchan objętych Programem Skarbonka.

 6. Regulamin Aplikacji Mobilnej Auchan jest dostępny na stronie internetowej https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/regulamin-aplikacji-mobilnej oraz w Aplikacji Mobilnej Auchan.

 7. Akcja rabatowa jest prowadzona wyłącznie w stacjonarnych sklepach Auchan objętych Programem Skarbonka (dalej: „Sklep/Sklepy”). Lista Sklepów objętych Akcją jest dostępna w Załączniku nr 1. W Załączniku nr 1 są również odrębnie wymienione sklepy Auchan, w których Akcja nie obowiązuje (sklepy wyłączone z Akcji). Akcja rabatowa nie obejmuje ponadto sklepu internetowego zakupy.auchan.pl ani sprzedaży przez Internet prowadzonej przez Auchan Polska.

 8. Akcja rabatowa polega na tym, że uczestnik Programu Skarbonka (dalej: „Uczestnik”) otrzymuje okresowo zindywidualizowane kupony rabatowe (dalej: „Kupon/Kupony”), umożliwiające zakup wybranych produktów z asortymentu Sklepów z obniżką cenową (rabatem), zgodnie z postanowieniami regulaminu. Obniżki cenowe (rabaty) udzielane w ramach Akcji, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie są „Rabatami” w rozumieniu zdefiniowanym w regulaminie Programu Skarbonka.

 9. Aktualne Kupony, o których mowa powyżej, są wyświetlane Uczestnikowi w Aplikacji Mobilnej Auchan w zakładce „Kupony”. W przypadku Uczestnika, który wyraził stosowną zgodę marketingową, Kupony mogą być również przesyłane pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie Skarbonka.

 10. Poszczególne oferty rabatowe (Kupony), kierowane do Uczestnika, są ważne przez czas wskazany w tych ofertach (Kuponach). Po upływie tego czasu oferta rabatowa (Kupon) wygasa i nie można z niej skorzystać.

 11. Kupony, o których mowa w regulaminie są zindywidualizowane. Oznacza to, że Auchan Polska kieruje Kupony do poszczególnych grup Uczestników na podstawie kryteriów takich jak: historia zakupów dokonywanych w sklepach Auchan w ramach Programu Skarbonka, lokalizacja, płeć, wiek (grupa wiekowa). Oferta rabatowa dla wybranej w ten sposób grupy Uczestników będzie dotyczyła tego samego produktu lub grupy produktów i będzie taka sama (w szczególności – będzie uprawniała do takiego samego rabatu). Przykładowo, w ramach Akcji: (1) Uczestnicy, którzy w ciągu ostatniego półrocza kupili w Auchan Polska rower, mogą otrzymać Kupon uprawniający do otrzymania upustu cenowego (rabatu) na zakup akcesoriów rowerowych w Sklepach; (2) Uczestnicy, którzy według danych posiadanych przez Auchan Polska dokonują zakupów w Warszawie, mogą otrzymać Kupon uprawniający do otrzymania upustu cenowego (rabatu) na zakup określonego produktu lub grupy produktów w Sklepie znajdującym się w Warszawie; (3) Uczestnicy, którzy według danych posiadanych przez Auchan Polska są płci męskiej, a ich historia zakupów wskazuje, że kupowali w sklepach Auchan odzież, mogą otrzymać Kupon uprawniający do otrzymania upustu cenowego (rabatu) na zakup odzieży męskiej w Sklepach.

 12. Organizator informuje, że decyzje w sprawie ofert rabatowych, w tym wysokości rabatów i w sprawie kryteriów, na podstawie których Kupony są przydzielane, są podejmowane z udziałem personelu Auchan Polska, nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i nie stanowią zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 13. Akcje rabatowe, o których mowa w regulaminie są dodatkową korzyścią dla Uczestników Programu Skarbonka. Jednakże Uczestnik, który nie chce brać udziału w Akcjach rabatowych (w szczególności nie chce otrzymywać spersonalizowanych Kuponów), może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw do Organizatora. W tym celu wystarczy wysłać
  wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@auchan.pl.

 14. Każdy Kupon zawiera informacje takie jak: opis mechanizmu umożliwiającego skorzystanie z Kuponu, wysokość rabatu (upustu cenowego), datę obowiązywania oferty, warunki skorzystania z Kuponu, kod kreskowy Kuponu (do wykorzystania w Sklepie stacjonarnym) oraz link do niniejszego regulaminu.

 15. Kupon jest kuponem jednorazowego użytku. Oznacza to, że Kupon nie może być, po jego wykorzystaniu, użyty przez Uczestnika ponownie.

 16. Aby wykorzystać Kupon, należy przed dokonaniem płatności:

a) w przypadku kasy obsługowej – okazać kartę Skarbonka (fizyczną lub
wirtualną) oraz kod kreskowy Kuponu z Aplikacji Mobilnej Auchan
pracownikowi kasy Sklepu podczas przeprowadzanej transakcji zakupu
(najpóźniej przed dokonaniem płatności);

b) w przypadku kasy samoobsługowej – samodzielnie zeskanować kartę
Skarbonka (fizyczną lub wirtualną) na początku transakcji oraz kod kreskowy
Kuponu z aplikacji mobilnej Auchan i postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie kasy samoobsługowej.

 1. Organizator informuje, że oferta rabatowa w ramach tej samej grupy produktów, może się różnić między poszczególnymi Sklepami. W szczególności, w Sklepach różnych formatów (hipermarket Auchan, supermarket Auchan, sklepy Moje Auchan) mogą być oferowane różne produkty.

 2. Akcja rabatowa nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, zniżkami oraz kuponami rabatowymi (np. kuponami rabatowymi Sodexo), chyba że Auchan Polska w odniesieniu do danej akcji promocyjnej, zniżki lub kuponu rabatowego wyraźnie wskaże inaczej. Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę.

 3. Maksymalna wartość rabatu, którą Uczestnik może uzyskać z tytułu jednego Kuponu, to kwota 50 zł, o ile nie wskazano inaczej w przypadku danego Kuponu.

 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej w szczególności niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa. Reklamację można zgłosić na piśmie w punkcie obsługi klienta w Sklepie, którego
  dotyczy reklamacja, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@auchan.pl (z zalecanym tytułem: „Reklamacja – Kupony”). Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania, a także dane osoby składającej reklamację, umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację.

 5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni (liczonych od daty otrzymania reklamacji). Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została otrzymana.

 6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno). Dane są przetwarzane w celu przygotowania i dostarczenia Kuponów, realizacji Akcji, rozpatrywania reklamacji oraz ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Akcją. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora zostały opisane w Polityce prywatności udostępnionej na stronie internetowej: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/obowiazek-informacyjny-udzial-w-programie-skarbonka . W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych Auchan Polska za
  pomocą adresu e-mail: daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących kwestii związanych z Programem Skarbonka, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Programu Skarbonka.

 8. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/prawny/regulaminy-akcji-promocyjnych , w Aplikacji Mobilnej Auchan oraz w punktach obsługi klienta w Sklepach objętych Akcją.

 10. Akcja jest prowadzona do odwołania.

 11. O odwołaniu Akcji Organizator powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób odpowiadający sposobowi, w jaki Akcja została ogłoszona. Odwołanie Akcji nie wpływa na poszczególne oferty rabatowe (Kupony) dostarczone lub ogłoszone Uczestnikom przed powiadomieniem o odwołaniu Akcji.

 12. Postanowienie punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zmiany regulaminu Akcji. Zmiana regulaminu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, takiej jak: zmiana przepisów prawa lub ich interpretacji, mająca wpływ na treść regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany; przeciwdziałanie nadużyciom lub naruszeniom regulaminu; zmiana w zakresie czynności technicznych niezbędnych do zrealizowania Kuponu; usprawnienie obsługi Uczestników; usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w treści regulaminu; aktualizacja listy Sklepów. Zmiana nie może modyfikować istoty Akcji ani prowadzić do pozbawienia Uczestników praw nabytych na podstawie Kuponów przed wejściem zmiany w życie.

Załącznik nr 1

LIsta Sklepów, w których obowiązują Kupony (sklepy objęte Akcją):

 1. Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

 2. Auchan Wola, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

 3. Auchan Modlińska, ul. Modlińska 5, 03-216 Warszawa

 4. Auchan Białystok, ul. Produkcyjna 84, 16-680 Białystok

 5. Auchan Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3, 80-176 Gdańsk

 6. Auchan Bydgoszcz, ul. M. Rejewskiego 3, 85-791 Bydgoszcz

 7. Auchan Bielsko, ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała

 8. Auchan Częstochowa, ul. Krakowska 10, 42-264 Poczesna k. Częstochowy

 9. Auchan Katowice, ul. Reńców 30, 40-878 Katowice

 10. Auchan Komorniki, Głogowska 432, 60-004 Komorniki k. Poznania

 11. Auchan Mikołów, ul. Gliwicka 3, 43-190 Mikołów

 12. Auchan Płock, ul. Wyszogrodzka 142, 09-400 Płock-Podolszyce Południowe

 13. Auchan Sosnowiec, ul Zuzanny 20, 41-207 Sosnowiec

 14. Auchan Swadzim, ul. Św. Antoniego 2, 62-080 Swadzim

 15. Auchan Żory, ul. Francuska 2, 44-240 Żory

 16. Auchan Wrocław, ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce k. Wrocławia

 17. Auchan Krasne, 36-007 Krasne k. Rzeszowa

 18. Auchan Legnica, al. Rzeczypospolitej 116, 59 220 Legnica

 19. Auchan Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19, 58-306 Wałbrzych

 20. Auchan Rumia, ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia

 21. Auchan Szczecin, ul. Ustawo 45, 70-001 Szczecin

 22. Auchan Białystok, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok

 23. Auchan Kraków, ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków

 24. Auchan Gliwice, ul. Rybnicka 207, 44-122 Gliwice

 25. Auchan Łomianki, ul. Brukowa 25, Łomianki

 26. Auchan Bronowice, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków

 27. Auchan Lublin, al. Witosa 32A, 20-315 Lublin

 28. Auchan Opole, ul. Wrocławska 154, 45-835 Opole

 29. Auchan Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 30. Auchan Marki, al. Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki

 31. Auchan Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa

 32. Auchan Kraków, al. Pokoju 67, 31-580 Kraków

 33. Auchan Gdynia, ul. Górskiego 2, 81-304 Gdynia

 34. Auchan Radom, ul. Grzecznarowskiego 28, 26-604 Radom

 35. Auchan Tychy, al. Bielska 107, 43-100 Tychy

 36. Auchan Toruń, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń

 37. Auchan Łódź, ul. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź

 38. Auchan Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 96, 49-914 Bytom

 39. Auchan Zabrze, ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

 40. Auchan Zabrze, pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze

 41. Auchan Jubilerska, ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa

 42. Auchan Wrocław, ul. Krzywoustego 126, 51-421 Wrocław

 43. Auchan Toruń, ul. Grudziądzka 162, 87-100 Toruń

 44. Auchan Kraków, aleja Bora Komorowskiego 37, 31-876 Kraków

 45. Auchan Janki, ul. Mszczonowska 3 Janki, 05-090 Warszawa

 46. Auchan Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1, 85-213 Bydgoszcz

 47. Auchan Ursynów, ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa

 48. Auchan Łódź, ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź

 49. Auchan Gdańsk, ul. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk

 50. Auchan Łódź, ul. Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź

 51. Auchan Okęcie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

 52. Auchan Włocławek, ul. Cmentarna 10, 87-800 Włocławek

 53. Auchan Lublin, ul. Witolda Chodźki 14, 20-093 Lublin

 54. Auchan Szczecin, ul. Struga 36, 70-785 Szczecin

 55. Auchan Kielce, ul. Radomska 20C, 25-323 Kielce

 56. Auchan Opole, ul. Sosnkowskiego 16, 45-267 Opole

 57. Auchan Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32, 80-394 Gdańsk

 58. Auchan Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz

 59. Auchan Olsztyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2B, 11-041 Olsztyn

 60. Auchan Poznań Bukowska, ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań

 61. Auchan Rybnik, ul. Jana Kotucza 100, 44-200 Rybnik

 62. Auchan Łódź Brzezińska, ul. Brzezińska 27/29, 90-103 Łódź

 63. Auchan Szczecin Galaxy, Al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin

 64. Auchan Poznań Szwajcarska, ul. Szwajcarska 14, 61-285 Poznań

 65. Auchan Kobylnica, ul. Szczecińska 6, 76-251 Kobylnica

 66. Auchan Katowice 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60, 40-028 Katowice

 67. Auchan Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra

 68. Auchan Radom Żółkiewskiego, ul. Żółkiewskiego 4, 26-639 Radom

 69. Auchan Tarnów, ul. Błonie 2, 33-100 Tarnów

 70. Auchan Piotrków Trybunalski, al. Gen Sikorskiego 13/17, 97-300 Piotrków Trybunalski

 71. Moje Auchan, Warszawa, ul. Andersena 4, 01-911 Warszawa

 72. Auchan Supermarket, Konstancin, ul. Warszawska 94, 05-520 Konstancin-Jeziorna

 73. Auchan Supermarket, Gdynia, ul Redłowska 41, 81-450 Gdynia

 74. Moje Auchan, Warszawa, Odkryta 62, 00-001 Warszawa

 75. Auchan Supermarket, Częstochowa, ul. Focha 7/15, 42-200 Częstochowa

 76. Auchan Supermarket, Częstochowa, ul. Leśna 4, 42-200 Częstochowa

 77. Auchan Supermarket, Bieruń, ul. Oświęcimska 425, 43-155 Bieruń

 78. Auchan Supermarket, Bytom, ul. Kolejowa 18, 41-902 Bytom

 79. Auchan Supermarket, Gliwice, ul. Żabińskiego 55, 44-212 Gliwice

 80. Auchan Supermarket, Grójec, Al. Niepodległości 22, 05-600 Grójec

 81. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Ligonia 21, 40-036 Katowice

 82. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Szczecińska 18, 40-139 Katowice

 83. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Zadole 2, 40-719 Katowice,

 84. Auchan Supermarket, Katowice, ul. Panewnicka 141, 40-772 Katowice,

 85. Auchan Supermarket, Kraków, ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków

 86. Auchan Supermarket, Piastów, ul. Warszawska 43, 05-820 Piastów

 87. Auchan Supermarket, Siemianowice, ul. Kościelna 30, 41-103 Siemianowice Śląskie

 88. Auchan Supermarket, Tarnów, ul. Jana Pawła II 8, 33-100 Tarnów

 89. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Pokorna 2, 00-199 Warszawa

 90. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Sokołowska 9, 01-142 Warszawa

 91. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa

 92. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Mołdawska 7a, 02-132 Warszawa

 93. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Św. Bonifacego 70 lok. 12, 02-936 Warszawa

 94. Auchan Supermarket, Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 17, 02-972 Warszawa

 95. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Meksykańska 8, 03-948 Warszawa

 96. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Kobielska 23, 04-359 Warszawa

 97. Auchan Supermarket, Warszawa, ul. Światowida 57, 03-144 Warszawa

 98. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Ustronie 1-3, 50-302 Wrocław

 99. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Hubska 102/118, 50-505 Wrocław

 100. Auchan Supermarket, Wrocław, ul. Zwycięska 14a-14b, 53-033 Wrocław

 101. Auchan Supermarket, Zabrze, ul. De Gaulle 111-113, 41-800 Zabrze

 102. Auchan Supermarket, Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7 bl. 21, 05-220 Zielonka

 103. Auchan Supermarket, Józefosław, ul. Geodetów 23, 05-500 Józefosław

 104. Auchan Supermarket, Brwinów, ul. Grodziska 46, 05-840 Brwinów

 105. Moje Auchan, Wilanowska, Al. Wilanowska 89, 02-756 Warszawa

 106. Auchan Supermarket, ul. Słoneczna 2E, 32-400 Myślenice

 107. Auchan Supermarket, ul. Oleśnicka 39, 56-410, Dobroszyce

 108. Auchan Supermarket, ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk

 109. Auchan Supermarket, ul. Żwirki i Wigury 4, 34-600 Limanowa

 110. Auchan Supermarket, ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa

 111. Auchan Supermarket ul. Paderewskiego 35, 35-328 Rzeszów

 112. Auchan Supermarket Sobótka 86, 63-450 Sobótka

 113. Auchan Supermarket ul. Żwirki 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 114. Auchan Supermarket ul. Okulickiego 20, 35-222 Rzeszów

 115. Auchan Supermarket ul. Błonie 1B/5, 34-100 Wadowice

 116. Auchan Supermarket ul. Pruchnicka 10, 37-500 Jarosław

Kupony nie obowiązują w następujących sklepach (sklepy wyłączone z Akcji):

 1. Auchan Zielona Góra, ul. Batorego 28, 65-375 Zielona Góra

 2. Auchan Racibórz, ul. Rybnicka 97, 47-400 Racibórz