REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kupon rabatowy wysokości 10 PLN za wydanie min.30 PLN w Steakowni Łomianki” (dalej: „Regulamin”)

Postanowienia Ogólne
1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Kupon 10 PLN za wydanie min.30 PLN w Steakowni Łomianki” dalej zwana „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest Mardi Sp. z o.o. w Biskupcu, adres siedziby: 11-300 Biskupiec, ul. Olsztyńska 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006778, NIP 742-000-11-45, REGON 510501291., zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja promocyjna prowadzona będzie w lokalu Organizatora Steakownia Łomianki ul. Brukowa 25 05-092 Łomianki, zwana dalej “ Steakownia”, która znajduje się na terenie Hipermarketu Auchan Łomianki ul. Brukowa 25, 05-092 Łomianki.
4. Okres trwania Promocji obowiązuje w terminie od 1 września 2022 r. do 17 września 2022 r., zwanym dalej „ Okresem Promocji”.
5. Akcja marketingowa, polegająca na rozsyłaniu kuponów, o których mowa w pkt. 7 poniżej, będzie prowadzona przez Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032892; NIP 5260309174; kapitał zakładowy w wysokości 906 928 900 zł, zwana dalej “Auchan”.
6. Uczestnikiem Promocji (dalej: ,,Uczestnik’’) może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Warszawy i okolic, która wyraziła na rzecz Auchan zgody marketingowe na otrzymywanie drogą SMS i/lub poprzez e-mail informacji o treści handlowej.
7. Uczestnik,spełniający warunki określone w pkt.6 powyżej, w Okresie Promocji otrzyma na podany przez siebie numer telefonu i/lub adres e-mail kupon o wartości 10 PLN, który następnie może wykorzystać w Steakowni przy zakupach za kwotę minimum 30 PLN.

Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Promocja polega na tym, że Uczestnik spełniający warunki określone w pkt. 6 i 7 powyżej, robiąc zakupy w Steakowni za kwotę minimum 30 PLN może wykorzystać otrzymany kupon od Auchan o wartości 10 PLN. Kod kuponu należy zeskanować podczas zakupów w Steakowni.
2. Kupon będzie ważny do dnia 17 września 2022 r.
3. Otrzymany kupon udzieli rabatu na zakupione artykuły z wyłączeniem alkoholu (w tym napojów o zawartości alkoholu 0,0% vol.)
4. Kupon jest środkiem rabatującym a nie środkiem płatniczym w związku z czym może zostać użyty jedynie w transakcji środkiem płatniczym.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.
2. Regulamin będzie dostępny w Steakowni oraz na stronie www.auchan.pl.
3. Reklamacje związane z organizacją i sposobem przeprowadzenia Promocji (dalej „Reklamacje”) należy zgłaszać, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Promocji, bezpośrednio na piśmie do Auchan lub listem poleconym na adres Auchan.
4. Reklamacja, o której mowa w punkcie 3 powyżej zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu udziału w Promocji jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: dane osobowe@auchan.pl. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Promocji dostępnych jest w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/polityka-prywatnosci

Piaseczno, dnia 30 sierpnia 2022 r.