Regulamin akcji „Zostań przyjacielem lasu z Bobrem Julkiem”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Zostań przyjacielem lasu z Bobrem Julkiem”, zwanym dalej “Akcją promocyjną”.
 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000032892, Kapitał zakładowy: 906 928 900,00 zł, NIP: 526 03 09 174, REGON: 010001888, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja promocyjna trwa od dnia 03.11.2022 r. do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 24.12.2022 r.
 4. Akcja dotyczy produktu zabawki pluszowej “Julek”, zwanego dalej “Produktem promocyjnym”.
 5. W akcji bierze udział produkt zakupiony w okresie od dnia 03.11.2022 r. do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 24.12.2022 r. we wszystkich sklepach sieci Auchan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej „sklepami promocyjnymi”). Oferta nie dotyczy Hipermarketów Racibórz, ul. Rybnicka 97 oraz Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 128.
 6. Beneficjentem akcji jest Fundacja Aeris Futuro, Al. Ignacego Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków; KRS 0000251803, REGON 120209543, NIP 9452053376 zwana również “Sponsorowanym”.
 7. Celem Akcji jest wsparcie projektu “Czas na las”, prowadzonej przez Beneficjenta. W ramach akcji zrealizowane zostaną nasadzenia wiosną 2023 roku w Gminie Lewin Kłodzki w województwie dolnośląskim, na terenach dotkniętych obecnością kornika drukarza, który spowodował obumarcie znacznych części drzewostanu świerkowego. Gatunki sadzonych drzew będą dopasowane do siedliska zgodnie z najlepszą wiedzą ekspertów Sponsorowanego, przedstawicieli Gminy Lewin Kłodzki oraz przedstawicieli Parku Narodowego Gór Stołowych.


§2. ZASADY

 1. Organizator zobowiązuje się do udzielenia wsparcia finansowego działalności Sponsorowanego poprzez wpłatę środków finansowych w wysokości 4,98 zł brutto od 1 sprzedanej zabawki Bóbr Julek. Organizator zobowiązuje się, że całkowity dochód z akcji zostanie przeznaczony na zalesienie, w tym gwarantuje że wsparcie finansowe na rzecz działalności Sponsorowanego będzie nie mniejsze niż kwota 125 000 zł brutto, co odpowiada kosztowi 10 000 drzew.
 2. Rozliczenie Akcji promocyjnej nastąpi najpóźniej do 37 dni od zakończenia akcji, a wpłata środków na rzecz Sponsorowanego odbędzie się do 51 dni od zakończenia akcji.

 3. Sprzedaż Produktów promocyjnych w czasie trwania akcji ewidencjonowana będzie w systemie sprzedaży sklepów promocyjnych.


§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin programu jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie organizatora: Auchan Polska Sp. z o.o. oraz na stronie www.auchan.pl.
 2. Zasady przeprowadzenia akcji określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia akcji.